Oppdragsbrev til fylkeskommunene vedrørende kommunale næringsfond

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til krisepakke – fase 3 for 2020 jf. Prop. 127 S (2019-2020). Departementet følger med dette opp budsjettvedtaket fra Stortinget 19. juni. Oppdraget kommer i tillegg til oppdragsbrev av 6. januar 2020.

Midlertidig forskrift