Oppdragsbrev til fylkeskommunene vedrørende investeringstilskudd i distriktene

Oppdragsbrevet gjelder også tilskudd til næringshage- og inkubasjonsprogrammer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Prop 142 S (2019–2020) Økonomiske tiltak i møtet med virusutbruddet .KMD følger med dette opp budsjettvedtaket fra Stortinget 9. oktober 2020. Oppdraget kommer i tillegg til oppdragsbrev av 6. januar 2020 og 22. juni 2020.