Oppdragsbrev til fylkeskommunene vedrørende tilskudd til næringshage og inkubasjonsprogram

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til Stortingets Innst. 233 S (2020-2021) jf. Prop 79 S (2020–2021) om endringer i statsbudsjettet 2021 for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet følger med dette opp budsjettvedtaket fra Stortinget. Oppdraget kommer i tillegg til oppdragsbrev av 17. desember 2020.

Vedlegg