Statlige virksomheter, selskaper og andre organer

Statlige virksomheter

Med ”Statlige virksomheter” menes forvaltningsorganer, herunder departementer, det vil si alle virksomheter som er en del av staten som juridisk person. Dette betyr at de ikke er egne rettssubjekter, det kan for eksempel ikke reises sak mot et forvaltningsorgan direkte. Det må i så fall reises sak mot staten som sådan.

Det er flere typer forvaltningsorganer. De fleste av dem kan instrueres av overordnet departement. Noen har en friere stilling enten faglig eller økonomisk/administrativt, og kan ikke instrueres på enkelte områder, for eksempel ombudene og noen av tilsynene. De aller fleste ansatte i de underliggende virksomhetene er statstjenestemenn.

Viktige typer statlige virksomheter underlagt departementene er:

  • Direktorater (herunder tilsyn)
  • Forvaltningsbedrifter
  • Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter
  • Ombud

Noen statlige virksomheter kan ha flere roller, for eksempel være både ombud og tilsyn.

Statlige selskaper og andre organer

"Statlige selskaper” er virksomheter som ikke er en del av staten som juridisk person, men som allikevel har en nær tilknytning til departementet, for eksempel gjennom formelt eierskap. De ansatte er ikke statstjenestemenn, og for at staten som eier skal kunne instruere selskapene er det spesielle formkrav, for eksempel at det må skje gjennom generalforsamling eller foretaksmøte (enkelte særlovselskap, slik som Vinmonopolet har ikke generalforsamling/foretaksmøte).

Viktige typer selskaper er:

  • Statsforetak
  • Statsaksjeselskap (hvor staten eier 100 % av aksjene)
  • Særlovsselskap (herunder de regionale helseforetakene)

Andre organer kan være mer løst tilknyttet staten, for eksempel stiftelser som staten eventuelt har opprettet og gir tilskudd til, og andre selvstendige organer som sorterer under en sektor, for eksempel sorterer Sametinget under Kommunal- og distriktsdepartementet. Med andre organer menes også statlige virksomheter som er underlagt et annet departement. Forskningsrådet er for eksempel en virksomhet under Kunnskapsdepartementet, men et annet organ under Kommunal- og distriktsdepartementet.