Tillitsreformen

Tillitsreformen omfatter hele offentlig sektor, også fristilte virksomheter. Målet med tillitsreformen er å gi mer velferd og bedre tjenester til innbyggerne, og til rett tid. For å få dette til må vi jobbe mer med å øke tilliten innad i offentlig sektor.

Bilde av håndtrykk

Inspirasjonsnotat:

Om tillitsreformen

Tillitsreformen er ikke en tradisjonell reform som er styrt fra toppen. Forventningene skal komme fra toppen, mens løsningene skal komme nedenfra.

Konvolutt med et ark der teksten er Invitasjon til forsøk

Forsøkskommune

På vegne av regjeringa inviterer kommunal- og distriktsministeren kommunar og fylkeskommunar til å delta i ei forsøksordning. Frist for førebels søknad var 8. september 2023.

Aktuelt nå

Nett-tv

Se sendingen her

DFD inviterer til frokostseminar om kommunale tillitsreformer

Artikkel 04.01.2024

Forskar ved Institutt for samfunnsforsking, Marte Winsvold og Christian Lo, førsteamanuensis ved Nord Universitet og forsker 1 ved Nordlandsforskning, presenterer funn frå forsking på kommunale tillitsreformer.

Flere bruker kunstig intelligens

Pressemelding 13.03.2024

Rundt 26 prosent av virksomhetene i det statlige tariffområdet oppgir at de har tatt i bruk kunstig intelligens (KI) enten aktivt eller i begrenset omfang i HR-arbeidet, viser tall fra statens arbeidsgiverbarometer for høsten 2023. Undersøkelsen viser også at regjeringens tillitsreform er godt kjent i de statlige virksomhetene.

Oversikt over tiltak i tillitsreformen 2024

Brosjyre/veiledning 18.04.2024

Erfaringsdeling er viktig i tillitsreformen. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) har derfor i samråd med alle departementene laget en oversikt over et utvalg tiltak som er en del av tillitsreformen. Dette er andre utgave av oversikten.

Tillitsreformen er ikke en tradisjonell reform som er styrt fra toppen. Forventningene skal komme fra toppen, mens løsningene skal komme nedenfra.

Det er etablert et statssekretærutvalg med statssekretærer fra åtte departementer og Statsministerens kontor, ledet av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Det er óg opprettet en embetsgruppe hvor alle departementene er med. KDD, som er koordinator og pådriver for reformen, har laget et inspirasjonsnotat om tillitsreformen.

Notatet finner du her

I arbeidet med notatet har KDD tatt hensyn til innspill som vi har fått fra de sentrale partene i arbeidslivet i offentlig sektor. Innspillene finner du her.   

Statssekretærutvalgets medlemmer og embetsverket i alle departementene har gitt innspill til og kommentert utkast til notatet underveis i prosessen.

Direktoratet for forvaltning og økonomi (DFØ) har laget en verktøykasse for å jobbe med tillitsarbeid i praksis. Verktøykassen finner du i statens arbeidsgiverportal her.

Samfunnsmålet for reformen er at innbyggerne i hele landet skal få offentlige tjenester med bedre kvalitet og til rett tid. På denne måten kan vi opprettholde innbyggernes høye tillit til offentlig sektor.

De offentlige virksomhetene er ulike. De har ulike mål, roller og oppgaver, og de har i ulik grad jobbet med tillitsskapende arbeid. På grunn av dette, og fordi tillitsreformen i stor grad skal skje nedenfra og opp, må de ulike virksomhetene selv velge hvilke områder og tiltak som de mener er de beste i deres egen oppfølging av tillitsreformen.

Regjeringen har pekt ut noen områder som den mener vil være relevante å jobbe med. Dette kan være å:

  • Gi mer faglig frihet til førstelinjen
  • Redusere unødvendige rapporterings- og dokumentasjonskrav
  • Gi et større handlingsrom for kommunale og fylkeskommunale myndigheter
  • Styrke medbestemmelsen og mulighetene for involvering for ansattes organisasjoner
  • Forbedre styring, organisering og samordning
  • Øke bruken av tillitsbasert ledelse
  • Målrette tilsyns- og kontrollmyndighetenes rapporterings- og dokumentasjonskrav

Virksomhetene kan også velge andre områder enn dem som er listet opp her for å nå målene i tillitsreformen.

Virksomhetene står fritt til å velge hvilke tiltak de vil prioritere i tillitsreformen. Eksempler på tiltak kan være prosjekter, møter, tildelingsbrev, innovasjon, etatsstyringsdialogen, brukerfora, piloter, forsøk, med videre.