Målet med tillitsreformen

Samfunnsmålet for reformen er at innbyggerne i hele landet skal få offentlige tjenester med bedre kvalitet og til rett tid. På denne måten kan vi opprettholde innbyggernes høye tillit til offentlig sektor.

Regjeringen har pekt ut noen områder som den mener vil være relevante å jobbe med. Dette kan være å:

  • gi mer faglig frihet til førstelinjen
  • redusere unødvendige rapporterings- og dokumentasjonskrav
  • gi et større handlingsrom for kommunale og fylkeskommunale myndigheter
  • styrke medbestemmelsen og mulighetene for involvering for ansattes organisasjoner
  • forbedre styring, organisering og samordning
  • øke bruken av tillitsbasert ledelse
  • målrette tilsyns- og kontrollmyndighetenes rapporterings- og dokumentasjonskrav

Virksomhetene står fritt til å velge hvilke tiltak de vil prioritere i tillitsreformen. Eksempler på tiltak kan være prosjekter, møter, tildelingsbrev, innovasjon, etatsstyringsdialogen, brukerfora, piloter, forsøk, med videre.