Forvaltningspolitikk

Forvaltningspolitikken handler om hvordan statsforvaltningen er organisert, herunder forholdet mellom departement og underliggende virksomheter, mellom politikk og fag, og mellom sektoransvar og helhet. Norge skal ha en forvaltningspolitikk som styrker de demokratiske verdiene, og understreker den politiske styringen av fellesskapets ressurser og institusjoner. Hvordan statsforvaltningen fungerer vedkommer folk, frivillig sektor og næringsliv, og har mye å si for hvordan hele den offentlige sektoren fungerer.

Hva er forvaltningspolitikk?

Forvaltningspolitikk er et gammelt fenomen, men et relativt nytt som begrep. Forvaltningspolitikk handler om hvordan forvaltningen er organisert, styrt og ledet og hvordan den virker.

Hva driver staten med og hva betyr dette for deg?

Staten, eller statsforvaltningen, som vi ofte kaller den, har som hovedoppgave å sette i verk det som Stortinget bestemmer, enten det skjer i form av lover, bevilgning av penger eller andre stortingsvedtak.

Hva er statsforvaltningen? Organisering og fakta

Statsforvaltningen i Norge er den delen av offentlig sektor som består av regjeringen og statsadministrasjonen med departementer, direktorater, andre typer statlige virksomheter.

Aktuelt nå

Overlevering av forvaltningslovutvalgets utredning

Forvaltningslovutvalget ved utvalgets leder, professor Inge Lorange Backer, la i dag fram utredningen «NOU 2019:5 Ny forvaltningslov» i Justis- og beredskapsdepartementet.

Kompetente og engasjerte statsansatte

Ansatte i staten har en utfordrende og variert arbeidshverdag og har stort engasjement for jobben sin. Det viser Statsansatteundersøkelsen som Difi la fram i dag.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Fellesføring i tildelingsbrevene for 2018

Regjeringen har gitt sin tilslutning til at offentlige virksomheter skal få en fellesføring om at anskaffelser skal gjennomføres og følges opp på en slik måte at det motvirker arbeidslivskriminalitet.

Utredningsinstruksen

Formålet med Utredningsinstruksen er å sikre god forståelse av og styring med offentlige reformer, regelendringer og andre tiltak. Den skal bidra til å sikre samarbeid og koordinering i saksbehandlingen, god kvalitet på utredningene og en god prosess mellom avsenderinstans og høringsinstansene.

Til toppen