Forvaltningspolitikk

Forvaltningspolitikken handler om hvordan statsforvaltningen er organisert, herunder forholdet mellom departement og underliggende virksomheter, mellom politikk og fag, og mellom sektoransvar og helhet. Norge skal ha en forvaltningspolitikk som styrker de demokratiske verdiene, og understreker den politiske styringen av fellesskapets ressurser og institusjoner. Hvordan statsforvaltningen fungerer vedkommer folk, frivillig sektor og næringsliv, og har mye å si for hvordan hele den offentlige sektoren fungerer.

Hva er forvaltningspolitikk?

Forvaltningspolitikk er et gammelt fenomen, men et relativt nytt som begrep. Forvaltningspolitikk handler om hvordan forvaltningen er organisert, styrt og ledet og hvordan den virker.

Hva driver staten med og hva betyr dette for deg?

Staten, eller statsforvaltningen, som vi ofte kaller den, har som hovedoppgave å sette i verk det som Stortinget bestemmer, enten det skjer i form av lover, bevilgning av penger eller andre stortingsvedtak.

Hva er statsforvaltningen? Organisering og fakta

Statsforvaltningen i Norge er den delen av offentlig sektor som består av regjeringen og statsadministrasjonen med departementer, direktorater, andre typer statlige virksomheter.

Aktuelt nå

Tidstyvarbeidet har vært vellykket

Regjeringens tidstyvarbeid i staten har vært vellykket, viser en uavhengig evaluering. – Jakten på tidstyver handler om at offentlig ansatte, innbyggere og næringsliv skal bruke mindre tid på unødvendig byråkrati, hindringer eller rutiner. Målet er mer tid til viktige oppgaver og bedre velferd. Det er gledelig at evalueringen viser at tidstyvjakten har vært vellykket, sier Sanner.

Nett-tv

Se sendingen her

Erfaringsseminar: Innovasjon og omstilling i offentlig sektor

For å få bedre tjenester og en mer effektiv forvaltning, trenger vi å jobbe på nye måter. På dette seminaret delte vi erfaringer fra prosjekter som jobber på helt nye måter og skal løse samfunnsfloker ved hjelp av tjenestedesign.

Morgendagens velferdstjenester utvikles i samarbeid

– Sosiale entreprenører kan hjelpe oss med å skape et samfunn som gir muligheter for alle. Nå vil vi gjerne inspirere det offentlige til mer samarbeid med dem, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere saker om Forvaltningspolitikk

Dokumenter

Fellesføring i tildelingsbrevene for 2016

Bedre kunnskap om brukernes situasjon og opplevelse av offentlige tjenester kan gjøre tjenestene mer treffsikre, relevante og effektive. Derfor ønsker regjeringen, som en del av satsningsområdet ”En enklere hverdag for folk flest”, å bruke fellesføringen for 2016 til å få forvaltningen til å arbeide mer brukerrettet.

Utredningsinstruksen

Formålet med Utredningsinstruksen er å sikre god forståelse av og styring med offentlige reformer, regelendringer og andre tiltak. Den skal bidra til å sikre samarbeid og koordinering i saksbehandlingen, god kvalitet på utredningene og en god prosess mellom avsenderinstans og høringsinstansene.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv .