Forvaltningspolitikk

Forvaltningspolitikken handler om hvordan statsforvaltningen er organisert, herunder forholdet mellom departement og underliggende virksomheter, mellom politikk og fag, og mellom sektoransvar og helhet. Norge skal ha en forvaltningspolitikk som styrker de demokratiske verdiene, og understreker den politiske styringen av fellesskapets ressurser og institusjoner. Hvordan statsforvaltningen fungerer vedkommer folk, frivillig sektor og næringsliv, og har mye å si for hvordan hele den offentlige sektoren fungerer.

Hva er forvaltningspolitikk?

Forvaltningspolitikk er et gammelt fenomen, men et relativt nytt som begrep. Forvaltningspolitikk handler om hvordan forvaltningen er organisert, styrt og ledet og hvordan den virker.

Hva driver staten med og hva betyr dette for deg?

Staten, eller statsforvaltningen, som vi ofte kaller den, har som hovedoppgave å sette i verk det som Stortinget bestemmer, enten det skjer i form av lover, bevilgning av penger eller andre stortingsvedtak.

Hva er statsforvaltningen? Organisering og fakta

Statsforvaltningen i Norge er den delen av offentlig sektor som består av regjeringen og statsadministrasjonen med departementer, direktorater, andre typer statlige virksomheter.

Aktuelt nå

Nett-tv

Se sendingen her

Design og innovasjon - en bedre og mer effektiv offentlig sektor?

Mandag 7. november inviterer KMD og Designdrevet Innovasjonsprogram / DOGA til et halvdagsseminar hvor vi deler erfaringer fra tre innovasjonsprosjekter i helsesektoren som har brukt tjenestedesign. Hva kan resten av offentlig sektor lære?

Klart språk blir del av jusutdanningen

– Klare og forståelige lover, forskrifter og offentlige dokumenter er viktig for demokratiet og rettssikkerheten. Men juridisk språk kan være ganske komplisert. Nå skal jusstudenter trenes i å skrive godt og klart språk, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Byråkratveksten er bremset

Den årlige veksten i antall ansatte i departementer og direktorater var lavere i perioden 2013 til 2015 enn i forrige stortingsperiode. - Men det skal ikke stoppe her, lover kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Flere saker om Forvaltningspolitikk

Dokumenter

Fellesføring i tildelingsbrevene for 2016

Bedre kunnskap om brukernes situasjon og opplevelse av offentlige tjenester kan gjøre tjenestene mer treffsikre, relevante og effektive. Derfor ønsker regjeringen, som en del av satsningsområdet ”En enklere hverdag for folk flest”, å bruke fellesføringen for 2016 til å få forvaltningen til å arbeide mer brukerrettet.

Utredningsinstruksen

Formålet med Utredningsinstruksen er å sikre god forståelse av og styring med offentlige reformer, regelendringer og andre tiltak. Den skal bidra til å sikre samarbeid og koordinering i saksbehandlingen, god kvalitet på utredningene og en god prosess mellom avsenderinstans og høringsinstansene.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv .