Høring - NOU 2024:1 Definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører

Avkommersialiseringsutvalget ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon 12. august 2022 for å vurdere hvordan kommersiell drift kan fases ut i ulike skattefinansierte velferdstjenester. Utvalget leverte sin delutredning, NOU 2024 Definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører, til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet den 1. februar 2024.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.05.2024

Vår ref.: 24/868

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sender med dette rapporten på høring. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende. Organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som ikke står på høringslisten, oppfordres også til å komme med høringsinnspill. Utredningen er tilgjengelig her

Frist for innspill til rapporten er satt til 27. mai 2024. Høringsuttalelse gis ved å benytte den digitale løsningen for høringsuttalelse på denne siden. Høringsuttalelser er offentlige og vil bli publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

 

Med hilsen

Asgeir Fløtre (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Magne Langset

fagdirektør

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Abelia

Aberia

Actis

Agder fylkeskommune

Akademikerne

Akerhus fylkeskommune

Aleris

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

Arbeidstilsynet

Arendal kommune

Barentssekretariatet

Barne- og familiedepartementet

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Beitostølen Helsesportsenter

Blå Kors Norge

Brønnøysundregistrene

Buskerud fylkeskommune

Bærum kommune

Camphill Norge

Datatilsynet

Delta

Den Norske Advokatforening

Den norske revisorforening

Diakonhjemmet

Energidepartementet

Espira Gruppen AS

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen

Ferd Sosiale Entreprenører

Finans Norge

Finansdepartementet

Finanstilsynet

Finnmark fylkeskommune

Folkehelseinstituttet

Fontenehus Norge

Forbrukerrådet

Forsvarsdepartementet

Forum for Kontroll og Tilsyn

Fredrikstad kommune

Frelsesarmeen

Friluftsrådenes Landsforbund

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fyrlykta

Haraldsplass diakonale sykehus

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helsedirektoratet

Hero

Hovedorganisasjonen Virke

Human Care

Ideelt Barnevernsforum

Ideelt Nettverk

Innlandet fylkeskommune

Institutt for samfunnsforskning

Justis- og beredskapsdepartementet

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Konkurransetilsynet

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kvam herad

Landbruks- og matdepartementet

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

LHL

Likestillings-og diskrimineringsombudet

Lukas stiftelsen

Minerva

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nasjonalforeningen for folkehelsen

NHO Geneo

NITO

NLM-barnehagene

Nordland fylkeskommune

Norges Røde Kors

Norsk Folkehjelp

Norsk luftambulanse

Norsk Sykepleierforbund

Norske Kvinners Sanitetsforening

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets hovedorganisasjon

Oslo kommune

Oslo kommune

Private Barnehagers Landsforbund

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Rogaland fylkeskommune

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Samferdselsdepartementet

Samfunnsbedriftene

Samskipnadsrådet

Sivilombudet

Skattedirektoratet

SMB Norge

Statens pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Statsforvalterens fellestjenester

Statsministerens kontor

Stendi

Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Stiftelsen Kirkens Familievern

Stiftelsen Sana

Stiftelsen Tyrili

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

UiT Norges arktiske universitet

Unge Funksjonshemmede

Unicare

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Utenriksdepartementet

Utlendingsdirektoratet

Velferdsalliansen

Vestfold fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Østfold fylkeskommune