Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk

Avdelingen har koordineringsansvaret for forvaltningspolitikken og IT-politikken, for deler av personvernpolitikken og for elektronisk kommunikasjon. Ansvaret omfatter blant annet arbeidet med digitalisering og innovasjon i offentlig sektor, personopplysningsforskriften og administrativt ansvar for Datatilsynet og for Personvernnemda. Avdelingen har også ansvar for etatsstyringen av Digitaliseringsdirektoratet og av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Siri Halvorsen.

Forvaltningspolitikken handler om å utvikle en
forvaltning som er effektiv, brukervennlig og har høy tillit i samfunnet. Det krever økt innovasjon og en koordinert bruk av virkemidler som styring, organisering, ledelse, kommunikasjon og kompetanseutvikling.
Forvaltningspolitikken fastsetter felles rammer for hvordan forvaltningen bør arbeide og være organisert. Hver enkelt sektor, departement og underliggende virksomhet har et selvstendig ansvar for å organisere seg og arbeide slik at de politiske målene blir nådd.

IT-politikken handler om å identifisere sektorovergripende utfordringer, og å initiere, koordinere og følge opp tverrgående tiltak. IT-politikken griper på tvers av alle samfunnssektorer og er en viktig forutsetning for forenkling og effektivisering i offentlig sektor. IT-politikken bidrar også til å fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet og til å sikre en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling.

Personvern er en menneskerett som følger av både den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8 og av Grunnloven § 102. Personvern handler om vern av den personlige integritet og den enkeltes rett til å råde over egne personopplysninger. Dette er grunnleggende og nødvendige verdier i et demokratisk samfunn.

Kommunal- og distriksdepartementet har det overordnete ansvaret for deler av regjeringens personvernpolitikk og ansvaret for personopplysningsforskriften. Departementet har administrativt ansvar for Datatilsynet, som forvalter personvernregelverket, og Personvernnemnda, som behandler klager over Datatilsynets vedtak. Ansvaret for personopplysningsloven ligger i Justis- og beredskapsdepartementet.

Elektronisk kommunikasjon handler om kommunikasjonstjenester som tar i bruk ressurser fra det elektromagnetiske frekvensspekteret. Målet er at brukere i hele landet skal tilbys gode og fremtidsrettete tjenester til konkurransedyktige priser. Departementet skal sørge for at alle aktører får like konkurransevilkår gjennom sektorspesifikk konkurranseregulering, samtidig som markedet selv skal få utvikle bærekraftig konkurranse der det er mulig. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er departementets underliggende etat, sammen forvalter vi de nasjonale frekvens- og nummer-ressursene og har tilsyn med at teleselskapene oppfyller sine forpliktelser til å sørge for at telenettene er best mulig sikret, og kan stå imot både dataangrep og belastninger fra ekstremvær.

Avdelingen har en bred internasjonal kontaktflate på sine fagområder. Avdelingen har bl.a. ansvaret for koordineringen av norsk oppfølging av EUs IT-politikk, herunder flere IT-relaterte programmer.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Personvernseksjonen

  Seksjon for personvern har det overordnete ansvaret for personvernpolitikken, derunder ansvaret for personopplysningsforskriften. Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Åste Marie Skullerud.

 • Seksjon for elektronisk kommunikasjon

  Seksjon for elektronisk kommunikasjon har det overordnede ansvaret for ekom-sektoren. Fungerende seksjonsleder: Christina Christensen.

 • Seksjon for forvaltningspolitikk

  Seksjon for forvaltningspolitikk har det overordnede ansvaret for forvaltningspolitikken. Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Asgeir Fløtre.

 • Seksjon for IT-politikk

  Seksjon for IT-politikk har ansvaret for å samordne og koordinere regjeringens IT-politikk, herunder arbeidet med digitalisering av offentlig sektor. Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Katarina de Brisis.