Avdelinger i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

 • Arbeidsgiverpolitisk avdeling

  Arbeidsgiverpolitisk avdeling har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten. Målet vårt er å bidra til at statlige virksomheter er kompetente arbeidsgivere med attraktive arbeidsplasser. Avdelingen forhandler om tariffavtaler med hovedsammenslutningene i staten og forvalter statsansatteloven, tjenestetvistloven, karanteneloven og forskrifter til lovene. Avdelingen tar initiativet til og følger opp sentrale arbeidsgiverpolitiske satsinger, er pådriver for og støtter arbeidet med omstilling, kompetanseutvikling, ledelse, samt et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Gisle Norheim. Ledergruppen består i tillegg av avdelingsdirektør Martin Kjellsen (juridisk), avdelingsdirektør Helene Marie Lassen (arbeidslivskunnskap og utvikling) og avdelingsdirektør Ragnar Ihle Bøhn (forhandlinger).

  Statens personaldirektør Gisle Norheim

 • Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk

  Avdelingen har koordineringsansvaret for forvaltningspolitikken og IT-politikken, for deler av personvernpolitikken og for elektronisk kommunikasjon. Ansvaret omfatter blant annet arbeidet med digitalisering og innovasjon i offentlig sektor, personopplysningsforskriften og administrativt ansvar for Datatilsynet og for Personvernnemda. Avdelingen har også ansvar for etatsstyringen av Digitaliseringsdirektoratet og av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Siri Halvorsen.

  Konstituert ekspedisjonssjef Siri Halvorsen

 • Avdeling for styring og organisasjon

  Avdeling for styring og organisasjon ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikler styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet.

  Fungerende ekspedisjonssjef Christoffer Engelsøy

 • Kommunikasjonsenheten (DFD)

  Kommunikasjonsenheten er departementets fagenhet for kommunikasjon. Enheten løser, samordner og skal vere pådriver for effektiv medie- og samfunnskontakt, og skal sørge for god kommunikasjonsforvaltning i departementet. Avdelingen ledes av kommunikasjonssjef Kjersti Bjørgo.

  Kommunikasjonssjef Kjersti Bjørgo

 • Statsforvaltningsavdelingen

  Statsforvaltningsavdelingen har ansvar for bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor og ansvaret for sikring av regjeringsbyggene med unntak av Forsvarsdepartementet og Statsministerens kontor i Forsvarsdepartementets lokaler. Avdelingen har også ansvar for fellestjenester og infrastruktur i departementsfellesskapet og leder arbeidet med gjenreising av det nye regjeringskvartalet. Avdelingen har videre ansvar for organisering og inndeling av regional statsforvaltning. Etatsstyring er en viktig oppgave. Avdelingen har ansvaret for statsforvalterne, Statsbygg, Departementenes sikkerhet- og serviceorganisasjon og Statsforvalterens fellestjenester. I tillegg har avdelingen budsjettansvaret for apanasjen og det Kongelige Hoff, samt ansvar for staten sine kongelige eiendommer.

  Ekspedisjonssjef Jan Olav Pettersen