Avdeling for styring og organisasjon

Avdeling for styring og organisasjon ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikler styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet.

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Seksjon for organisasjon- og sikkerhet (OSS)

    Strategiutvikling/gjennomføring innen lønn, ledelse, kompetanse, rekruttering, mangfold, arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling. Sikkerhet og beredskapsarbeid i departementet.

  • Seksjon for økonomi og styring (ØS)

    Samordning av departementets arbeid med statsbudsjett og statsregnskap. Oppfølging av reglement for økonomistyring i staten, koordinering og oppfølging av etatsstyring i DFD og riksrevisjonssaker.

  • Dokumentasjons-seksjonen (DOK)

    Dokumentforvaltning: ansvar for DFDs arkiver, saksbehandlings-systemet med integrasjoner, innsynsbehandling, rutiner, opplæring, offentlig journal og prosjekter i avdelingene.