Seksjon for IT-politikk

Seksjon for IT-politikk har ansvaret for å samordne og koordinere regjeringens IT-politikk, herunder arbeidet med digitalisering av offentlig sektor. Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Katarina de Brisis.

Seksjonen har ansvar for strategi- og politikkutforming for bruk av IT i hele samfunnet med vekt på verdiskaping og inkluderende samfunnsutvikling. Seksjonen har ansvaret for flere regelverk knyttet til digitalisering, bl.a IT-standardiseringsforskriften, eForvaltningsforskriften og forskrift om universell utforming av IKT-løsninger. Seksjonens ansvarsområder omfatter også felleskomponenter, informasjonsforvaltning, digital samhandling mellom stat og kommune, elektronisk faktura, elektronisk ID og informasjonssikkerhet. I tillegg har seksjonen ansvaret for digitaliseringsrundskrivet, medfinansieringsordningen for små og mellomstore IKT-prosjekter, samt vurderingen av IKT-relaterte satsingsforslag i regjeringens budsjettprosess. Seksjonen arbeider også med befolkningens digitale kompetanse.