Veiledning og overordnede føringer til planlegging

På denne siden finner du veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven. I tillegg finner du gjeldende nasjonale forventninger og SPR. Du finner også høringer, rundskriv, tolkningsuttalelser, lovkommentaren og spørsmål og svar.

ikonbilde nasjonale forventninger

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. Fylkeskommunene og kommunene skal følge opp de nasjonale forventningene i planstrategier og planer. Forventningene skal også legges til grunn av statlige styresmakter når de medvirker i planleggingen.

ikonbilde veilederoversikt

Veiledere om planlegging, byutvikling, kart, tinglysing og matrikkel

Oversikt over veiledere gitt ut av planavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet, tidligere i Miljøverndepartementet (før 2013).

ikonbilde plankart og planregister

Plankart og planregister

Plan- og bygningsloven krever standardisert fremstilling av plankart og bestemmelser og at planene skal ligge i et planregister. På disse sidene finner du nyttig informasjon om plankartet, planregister og det offentlige kartgrunnlaget (DOK).

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo