Veiledning og overordnede føringer til planlegging

På denne siden finner du veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven. I tillegg finner du gjeldende nasjonale forventninger og SPR. Du finner også høringer, rundskriv, tolkningsuttalelser, lovkommentaren og spørsmål og svar.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.

Veiledere om planlegging, byutvikling, kart, tinglysing og matrikkel

Oversikt over veiledere gitt ut av planavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet, tidligere i Miljøverndepartementet (før 2013).

Plankart og planregister

Plan- og bygningsloven krever standardisert fremstilling av plankart og -bestemmelser og at planene skal ligge i et planregister. På disse sidene finner du nyttig informasjon om plankartet, planregister og det offentlige kartgrunnlaget (DOK).