Veiledning og overordnede føringer til planlegging etter plan- og bygningsloven

Planlegging er viktig for å utvikle bærekraftige samfunn og sikre felles verdier og grunnleggende levekår for alle. På denne siden finner du ulike former for veiledning til god planlegging.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.

Veiledere om planlegging, byutvikling, kart, tinglysing og matrikkel

Oversikt over veiledere gitt ut av planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, tidligere i Miljøverndepartementet (før 2013).

Plankart og planregister

Plan- og bygningsloven stiller krav til standardisert fremstilling av plankart og -bestemmelser. Det er krav om tilgjengeliggjøring i et planregister. Kommunen skal også sørge for et oppdatert offentlig kartgrunnlag for plan- og byggesaksbehandling. Staten skal stille til rådighet nasjonale kartdata for alle kommuner.