Spørsmål og svar til plan- og bygningsloven (plandelen)

Det kommer inn mange spørsmål om bruken av plan- og bygningsloven (plandelen). På spørsmål og svar-sidene finner du svar på noen av de spørsmålene som kom inn til planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet frem til 11. mai 2015. Sidene er nå oppdatert pr. 1. juli 2020 slik at svarene er endret der det har vært nødvendig på grunn av lov-/forskriftsendringer.

Spørsmål er sortert etter kapittel og paragraf og det er direkte link til utdypende informasjon i lovkommentaren. Fra og med 2015 er Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin oversikt over tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven publisert på regjeringen.no med mulighet til å sortere på departement, tema og tidsperiode. Departementet publiserer også veiledning om planlegging etter plan- og bygningsloven på planlegging.no.

Pbl. = plan- og bygningsloven av 2008

"PBL.1985" = plan- og bygningsloven av 1985.

Merknad:

Planavdelingen, som har utarbeidet svarene i dette dokumentet, lå tidligere under Miljøverndepartementet, men ble fra 01.01.2014 overført til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Det er derfor noen steder vist til Miljøverndepartementet i svarene. I dag er det KMD v/Planavdelingen som administrerer og oppdaterer dokumentet.

Generelle spørsmål

Kapittel 1. Fellesbestemmelser

Kapittel 2. Krav om kartgrunnlag, stedfestet informasjon mv.

Kapittel 3. Oppgaver og myndighet i planleggingen

Kapittel 4. Generelle utredningskrav

Kapittel 5. Medvirkning i planleggingen

Kapittel 6. Statlige planretningslinjer og planvedtak

Kapittel 7. Regional planstrategi

Kapittel 8. Regional plan og planbestemmelse

Kapittel 9. Interkommunalt plansamarbeid

Kapittel 10. Kommunal planstrategi

Kapittel 11. Kommuneplan

Kapittel 12. Reguleringsplan

Kapittel 13. Midlertidig forbud mot tiltak

Kapittel 15. Innløsning og erstatning

Kapittel 19. Dispensasjon

Kapittel 34. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser