Garden som ressurs

Garden som ressurs er en veileder til plan- og bygningsloven om bygge- og anleggstiltak i tilknytning til landbruket. Den skal gi hjelp til riktig og effektiv saksbehandling av tiltak på landbrukseiendommer.

Veileder H-2401 Garden som ressurs (pdf)

Garden som ressurs er en ny veileder, og erstatter veileder T-1443 Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss fra 2005. Hensikten er å gi oppdatert veiledning ut fra dagens regelverk og problemstillinger, gjøre regelverket enklere å forstå og å tydeliggjøre kommunenes handlingsrom. Veilederen er utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i fellesskap.

Offentlige organisasjoner kan bestille trykte publikasjoner fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon på Internett: www.publikasjoner.dep.no, e-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no eller telefon: 222 40 000.