Fagtema i planlegging

Spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder (LNFR-områder)

Plan- og bygningsloven gir kommunene muligheten for å legge til rette for bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse og annen spredt bebyggelse i LNFR-områder utover det som er direkte knyttet til landbruks- eller reindriften. I KDDs veileder er det detaljerte forklaringer på når arealformålet LNFR spredt bebyggelse er aktuelt, og når arealformål innenfor Bebyggelse og anlegg bør brukes.

LNFR-områder er i utgangspunktet ikke byggeområder, og det skal kun tillates bebyggelse direkte knyttet til landbruk, natur, friluftsliv og reindrift. Imidlertid gir pbl. § 11-7 nr. 5 bokstav b) mulighet for å tillate spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse og annen spredt bebyggelse i LNFR-områder. Da er det en forutsetning at bebyggelsens omfang, lokalisering og formål er nærmere angitt i kommuneplanens arealdel. I tillegg må LNFR-områdene der spredt bebyggelse tillates være klart adskilt fra de ordinære LNFR-områdene.

Ved å bruke arealformålet LNFR spredt bebyggelse og planbestemmelser på en gjennomtenkt måte i kommuneplanens arealdel, kan kommunestyret prioritere hvor det er ønskelig å legge til rette for spredte næringstiltak ut over det som faller inn under landbruksbegrepet, hvor det bør tillates boliger foran næring eller fritidsboliger, osv. En planmessig avsetting av områder for spredt bebyggelse kan redusere potensialet for konflikt og stimulere til positiv utvikling i et område. Det kan gi kommunen bedre mulighet for å prioritere mellom ulike tiltak i et LNFR-område når det er begrensede muligheter for utbygging.

Bruk av arealformålet LNFR spredt bebyggelse gir kommunen mulighet til å legge til rette for f.eks. enkeltboliger i eksisterende grender, oppnå god utnyttelse av eksisterende infrastruktur, tilrettelegge for lokalt næringsliv (ny eller utvidelse av eksisterende virksomhet) samt å ivareta verdifulle landskapselementer også i de mer alminnelige landskapene. Ved å differensiere LNFR-områdene i kommuneplanen, kan kommunen også skille ut områder der spredt utbygging ikke er ønskelig, f.eks. på grunn av nærhet til ordinær tettbebyggelse eller fordi det er viktige, sammenhengende landbruksarealer eller viktige kulturlandskap.

Muligheten til å bruke arealformålet LNFR spredt bebyggelse er viktig for distriktskommuner med lite utbygging og hvor det ikke er enkelt å forutse hvor etterspørselen etter en bolig, fritidsbolig eller næringstomt vil komme. I kommuner med stort utbyggingspress bør en bruke de ordinære arealformålene for bebyggelse og anlegg, da det gir bedre mulighet for å styre detaljene og rekkefølgen på utbyggingen. Riktig bruk av LNFR spredt-formålet kan redusere behovet for dispensasjonsbehandling og gi mer forutsigbarhet for alle om hva som kan bygges hvor.

I kommuner uten reindrift brukes betegnelsen LNF som betegnelse for landbruks-, natur- og friluftsområdene.

 

 

Veiledning og ressurser

KDDs veileder om bruk av arealformålet LNFR spredt bebyggelse supplerer veilederen «Garden som ressurs» som forklarer hvilke bygge- og anleggstiltak som inngår i arealformålet LNFR, og hvordan tvilstilfeller bør vurderes. Hensikten er å forklare mer utdypende hvordan kommunen kan tilrettelegge for tiltak som ikke inngår i det ordinære LNFR-formålet etter pbl. § 11-7 nr. 5 bokstav a) gjennom å bruke arealformålet for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse (LNFR spredt bebyggelse) etter § 11-7 nr. 5 bokstav b).

Veilederen er ment å gi en praktisk forklaring på hvordan kommunen kan innpasse noe spredt bebyggelse til annen bruk enn landbruksrelatert virksomhet i LNFR-områder. Veilederen samler det som er relevant for bruk av arealformålet LNFR spredt bebyggelse fra flere av departementets mer overordnede planveiledere, med lenker til disse.

Veileder fra Kommunal- og distriktsdepartementet: Planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder (LNFR-områder)

Veileder H-2401 fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet: Garden som ressurs. Bygge- og anleggstiltak i og i tilknytning til landbruk – forholdet til plan etter plan- og bygningsloven

Veileder M-0758 B fra Landbruks- og matdepartementet: Veileder - Reindrift og plan- og bygningsloven

 

 

Ansvar og roller

Det er kommunen som er planmyndighet og som har ansvar for å ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. I denne planen klargjøres hvilke områder som skal være ordinære LNFR-områder og hvor det kan åpnes for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse mv.

 

Statsforvalteren skal gi faglige råd knyttet til jordbruk, jordvern, reindrift og skogbruk og næringsutvikling innenfor LNFR-områdene i sin region. Statsforvalteren har også innsigelsesrett om kommuneplanens arealdel ikke ivaretar nasjonale og regionalt viktige interesser knyttet til LNFR-områdene, landskap, naturmangfold mv.