Planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder (LNFR-områder)

Denne veilederen skal vise hvordan kommunene i medhold av plan- og bygningsloven(pbl), kan styre spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse og annen spredtbebyggelse innenfor områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift(LNFR) i kommunale arealplaner.

Les dokumentet

Eksempler fra veilederen i høyere oppløsning

Figur 2.1 Spredt bebyggelse med markering av eiendomsgrenser (eksempel 1).

Områdeavgrensning fra utredningen kan for områdene som vurderes egnet for spredt bebyggelse, senere overføres til plankartet.

(.jpg) | (.pdf) | (.svg)

Figur 2.2 Vurdering for spredt næring (eksempel 2).

Områdevis konsekvensutredning av gårdstun for LNFR spredt.  

(.jpg) | (.pdf) | (.svg)

Figur 3.5 Symbol for spredt utbygging

Kommunen kan bruke ulike symboler i kommuneplankartet for å synliggjøre hvor den spredte bebyggelsen innenfor et større område er lokalisert.

(.jpg) | (.pdf) | (.svg)