Historisk arkiv

Vil hjelpe kommunene med økt verdiskaping i distriktene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Mange kommuner synes det er vanskelig å vite hva de kan gjøre for å stimulere til ny næringsutvikling og bosetting i distriktene. Nå har vi laget en veileder som viser noen av mulighetene som finnes ved å planlegge bedre, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Plan- og bygningsloven gir kommunene mulighet til å planlegge for spredt bygging av boliger, hytter og næringsvirksomhet i det som er definert som landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder (LNFR). Men mange er usikre på hva som er lov.

- Det er viktig at kommunene er klar over mulighetene som finnes. Veilederen som nå er klar forklarer hva kommunene i praksis kan gjøre, sier Astrup.

Hele 98 prosent av Norges areal er definert som LNFR-områder.

- Dette er arealer som i stor grad utnyttes til landbruk, reindrift, friluftsliv eller har store natur- og landskapsverdier. Derfor må vi ha god kunnskap om arealene før det tillates ny utbygging. En god planlegging av hva som kan settes av til spredt bebyggelse, kan redusere farene for konflikt og stimulere til positiv utvikling i distriktene, sier Astrup.

Den nye veilederen gir en mer utfyllende beskrivelse av hvordan kommunene kan tilrettelegge for næringsutvikling som faller utenfor landbruksbegrepet, slik det er definert i veilederen «Garden som ressurs».

I veilederen får kommunene også råd om hvordan eksisterende boliger og fritidsboliger i LNFR-områder kan slippe å søke om bygging av garasje eller uthus ved å definere områder som «LNFR spredt bebyggelse».

− Jeg ønsker at kommunene skal kunne legge til rette for nye enkeltboliger i eksisterende grender, utnytte eksisterende infrastruktur og utvikle lokalt næringsliv, og dermed øke befolkningens tilhørighet og trivsel, sier Astrup.

 Ved å bruke ulike inndelinger av LNFR-områdene kan kommunene også skille ut områder der spredt utbygging ikke er ønskelig, f.eks. på grunn av nærhet til tettbebyggelse eller fordi det er viktige, sammenhengende landbruksarealer. Kommunene kan også prioritere noen få aktiviteter der det er viktige natur-, kulturmiljø- eller landskapsverdier.

Les veilederen her

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00