Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjene legger grunnlag for helhetlige og langsiktige vurderinger ved bruk av lovverket. På den måten blir lokalisering og planlegging av vindkraftanlegg mer effektiv og forutsigbar for utbyggere, myndigheter og samfunnet for øvrig.

Last ned retningslinjern i pdf.T-1458 / 2007
ISBN 978-82-457-0406-8
(Retningslinjen er ikke trykt.)

Du kan også laste ned retningslinjen i pdf.

Klimaendringer er en av de største utfordringene menneskeheten står overfor. Hvis ikke utslippene av klimagasser reduseres, skaper vi uopprettelige miljøproblemer som vil omfatte de fleste samfunnssektorer.

Regjeringen har derfor som mål å styrke satsingen på en miljøvennlig energiomlegging der fornybar energi, energieffektivisering og energisparing er viktig elementer. I 2006 fastsatte regjeringen et nytt samlet mål på 30 TWh/år økt fornybar energiproduksjon og energieffektivisering i 2016 i forhold til 2001. For å bidra til å nå målet ble det ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2007 opprettet et nytt fond; Grunnfond for energieffektivisering og fornybar energi på 10 milliarder kroner. Regjeringen vil foreslå å skyte inn ytterligere 10 milliarder kroner i 2009. Avkastningen fra fondet anslås å bli i størrelsesorden 880 millioner kroner pr. år når fondskapitalen kommer opp i 20 milliarder kroner.

Ny fornybar energi, herunder økt utbygging av vindkraft, utgjør en viktig del av satsingen. Norge har naturgitte forutsetninger for å ta i bruk vindkraft som et viktig og betydelig bidrag til fornybar energi. Vindkraftanlegg er imidlertid arealkrevende og kommer ofte i konflikt med andre viktige miljø- og samfunnshensyn. Hensynet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, samiske interesser, reiseliv, Forsvaret og landbruk er blant de forhold som må avveies i planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg.

Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet har derfor, i samarbeid med berørte departementer og direktorater, utarbeidet retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg.

Retningslinjene legger grunnlag for helhetlige og langsiktige vurderinger ved bruk av lovverket.  På den måten blir lokalisering og planlegging av vindkraftanlegg mer effektiv og forutsigbar for utbyggere, myndigheter og samfunnet for øvrig.

Juni 2007

Helen Bjørnøy
Miljøvernminister 
Odd Roger Enoksen
Olje- og energiminister