Høringer

Høring - Forslag til retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.12.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200602622

20.10.06

Høring - Forslag til retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Miljøverndepartementet har utarbeidet forslag til retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg i samarbeid med berørte departement. Miljøvern­departementet står ansvarlig for innholdet i forslaget.

Retningslinjene er et ledd i regjeringens arbeid for økt satsing på utbygging av miljøvennlig vindkraft. Formålet med retningslinjene er å bidra til at utbygging av vindkraft skjer etter helhetlige og langsiktige vurderinger, slik at konfliktene i forhold andre viktige hensyn er akseptable. Samtidig skal retningslinjene bidra til at plan- og konsesjonsprosessene blir mer effektive og forutsigbare for utbyggere og samfunnet for øvrig.

Forslaget til retningslinjer legges med dette ut på høring. Høringsdokumentet finnes på nettsiden www.planlegging.no/vindkraft.

Forslaget til retningslinjer har følgende innhold:

  • Kapittel 1 angir formål og virkeområde for retningslinjene
  • Kapittel 2 redegjør for nasjonale energimål og energi- og systemforhold
  • Kapittel 3 redegjør for viktige hensyn ved planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg
  • Kapittel 4 anbefaler utarbeidelse av regionale planer for vindkraft
  • Kapittel 5 angir hvordan vindkraft bør behandles i kommunale oversiktsplaner
  • Kapittel 6 anbefaler samordnet behandlingen av vindkraftanlegg etter energiloven og plan- og bygningsloven
  • Kapittel 7 omhandler saker som gjelder enkeltmøller og mindre anlegg

Høringsuttalelser må være departementet i hende senest 15. desember 2006.

Det vil bli arrangert et seminar i tilknytning til høringen av retningslinjene. Seminaret holdes 24. november kl. 10-16 i Statens forurensningstilsyns lokaler, Strømsveien 96, Oslo. Seminaret vil være gratis og åpent for alle interesserte. Informasjon om påmelding til seminaret vil bli lagt ut på departementets nettside om vindkraft. Interesserte bes holde av datoen.

Eventuelle spørsmål til forslaget til retningslinjer kan stilles til Stig Roar Husby; stig.roar.husby@md.dep.no, tlf. 22245959 eller Harald Noreik; harald.noreik@md.dep.no,
tlf. 22246012.

Med hilsen

Tom Hoel (e.f.)
ekspedisjonssjef

Stig Roar Husby
avdelingsdirektør

Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk:
Berørte departement

Fylkeskommuner

Fylkesmenn

Sametinget

Kommunenes Sentralforbund

Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner

NORWEA – Norsk vindkraftforening

NHO v. Energibedriftenes Landsforening og NHO Reiseliv

Stopp raseringen av kysten

Forsvarsbygg

Direktoratet for Naturforvaltning

Norges vassdrags- og energidirektorat

Reindriftsforvaltningen i Alta

Reindriftsforvaltningen, områdestyrene

Riksantikvaren

Statens forurensningstilsyn

Statens vegvesen

Statens vegvesen, regionkontorene

Statnett

Statskog

Bellona

Den Norske Turistforening

Enova

Framtiden i våre hender

Friluftslivets fellesorganisasjon

Friluftsrådenes Landsforbund

Fortidsminneforeningen

Forum for utvikling og miljø

Innovasjon Norge

Kulturvernets fellesorganisasjon (KORG)

Kystaksjonen

Landsorganisasjonen i Norge

Natur og Ungdom

Norges Bonde- og småbrukarlag

Norges Bondelag

Norges Forskningsråd

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges skogeierforbund

Norsk Biologiforening

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Botanisk Forening, Bot. Museum NHM

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk institutt for kulturminneforskning

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for skog og landskap

Norsk naturviterforbund (NaFo)

Norsk Ornitologisk Forening

Norsk Zoologisk Forening

Norske Energikjøperes Interesseorganisasjon

Norske Landskapsarkitekters Forening

Norske Reindriftssamers landsforbund

Norske Samers Riksforbund

NTNU, Fakultet for Naturvitenskap og teknologi

NTNU, Vitenskapsmuseet

RIF – Rådgivende ingeniørers Forening

SABIMA – Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samenes landsforbund, SLF

Samenes Naturressursutvalg

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF energiforskning

Sweco Grøner

Transportøkonomisk institutt

Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås

Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

Universitetet i Bergen, Samfunnsvitenskaplig fakultet

Universitetet i Oslo, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo, Samfunnsvitenskaplig fakultet

Verdens Naturfond

Zero