Plankart og planregister

Plan- og bygningsloven krever standardisert fremstilling av plankart og bestemmelser og at planene skal ligge i et planregister. På disse sidene finner du nyttig informasjon om plankartet, planregister og det offentlige kartgrunnlaget (DOK).

Digital fremstilling av arealplan og planregister

På dennes siden finner du blant annet produktspesifikasjoner for fremstilling arealplankartet som fargekoder i NPAD og liste med feltkoder for arealformål.

Utarbeide plankart

Arealplaner skal være i et digitalt format som følger en nasjonal standard. Standarden gjør det mulig å utveksle og gjenbruke dataene elektronisk.

Digitalt planregister

Planregisteret er et fagregister for å holde orden på gjeldende arealplaner, omriss av nye planforslag, dispensasjoner, endringer med mer, som skal gi saksbehandlere, eksterne aktører og publikum innsyn på en enkel måte.