Plankart og planregister

Plan- og bygningsloven stiller krav til standardisert fremstilling av plankart og -bestemmelser. Det er krav om tilgjengeliggjøring i et planregister. Kommunen skal også sørge for et oppdatert offentlig kartgrunnlag for plan- og byggesaksbehandling. Staten skal stille til rådighet nasjonale kartdata for alle kommuner.

Digital fremstilling av arealplan og planregister

På dennes siden finner du blant annet produktspesifikasjoner for fremstilling arealplankartet som fargekoder i NPAD og liste med feltkoder for arealformål.

Utarbeide plankart

Arealplaner skal være i et digitalt format som følger en nasjonal standard. Standarden gjør det mulig å utveksle og gjenbruke dataene elektronisk.

Digitalt planregister

Planregisteret er et fagregister for å holde orden på gjeldende arealplaner, omriss av nye planforslag, dispensasjoner, endringer med mer, som skal gi saksbehandlere, eksterne aktører og publikum innsyn på en enkel måte.