Plankart og planregister

Kommunens myndighet og plikter i forbindelse med plankart og planregister

En kort oversikt over kommunens myndighet og plikter i forbindelse med plankart og planregister.

 

Kommunen kan kreve at forslag til detaljregulering blir levert i digitalt format. Kravet om digital form må sees i sammenheng med kommunens digitale planregister.

Arealplaner skal være i riktig digitalt format for å kunne legges inn i kommunens digitale planregister. Kommunen må sjekke om planer har den rette tekniske kvalitet.

Når kommunen ikke lager planen selv, kan kommunen kreve at forslagstiller leverer planen i riktig digitalt format. Kommunen skal i oppstartsmøtet informere forslagsstiller om kravet til digital levering.

Planene må kodes i den til enhver tid gjeldene SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) standard for plan.

Kapittel 3 i kartforskriften om fremstilling av arealplan, sier: Arealplan skal ha et navn og en entydig nasjonal arealplan-ID i samsvar med nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Forslag til arealplan skal tildeles nasjonal arealplan-ID når den er tatt under behandling i kommunen.

Arealplan skal angi arealformål, hensynssoner, og bestemmelser i form av linjer og punkt slik de framgår av vedlegg I til denne forskriften. Det kan angis flere hensynsoner for samme areal.

Arealplan som omfatter flere helt eller delvis geografisk sammenfallende vertikalnivåer, skal ha separate kartutsnitt for hvert nivå når dette er nødvendig for å sikre at planen er entydig og enkel å forstå.

Plankart skal vise innhold og rettslige virkninger på en klar og entydig måte, og med tilstrekkelig nøyaktig stedfesting tilpasset formålet med planen. Planen skal på en tydelig måte skille mellom plandata og basiskart.

Plankart skal ha plannavn, nasjonal arealplan-ID, tegnforklaring, nordpil, målestokktall, målestokklinjal og markering av koordinatnettet. Kartet skal gi opplysninger om hvilket horisontalt geodetisk grunnlag, høydegrunnlag og hvilken kartprojeksjon som er benyttet, og dato og kilde for geodata som er brukt i basiskartet. Det skal opplyse hvem som er forslagstiller, hvem som har utarbeidet og eventuelt revidert kartet og ha informasjon om planens behandling. Tegnforklaringen skal skille mellom symboler som angir rettslige virkninger og annen informasjon. Arealplaner som består av flere kartutsnitt skal ha system for å skille og identifisere de ulike utsnittene fra hverandre og vise sammenhengen mellom dem.

Kommunen har også ansvar for å kreve at private reguleringsplaner, etter lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven § 12–3 om detaljregulering, utarbeides av fagkyndige og følger standarden under kartforskriften. 

 

 

Planregister

Kommunene skal ha et planregister som inneholder opplysninger om gjeldende arealplaner og andre bestemmelser som fastlegger hvordan arealene skal utnyttes, jamfør lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven § 2-2 om kommunalt planregister.

Kommunene skal levere årsversjon av spesifiserte datasett i planregisteret og det offentlige kartgrunnlaget til Statens kartverk. Kartforskriften § 4 om årsversjoner av planregister og det offentlige kartgrunnlaget. Kapittel 4 omhandler kommunalt planregister.

 

  • Kommunen etablerer og fører digitalt planregister. Et slikt planregister skal inneholde endelig vedtatte arealplaner i kommunen. Registeret skal også ha med planer som statlige og regionale myndigheter har vedtatt. I tillegg skal det føres inn opplysninger om endring etter forenklet prosess, dispensasjoner, midlertidige forbud mot tiltak og planer under behandling. En plan det er fremmet innsigelse mot, klaget over eller vedtatt utsettende virkning av planvedtak på, skal også inn i registeret. Det er åtte dagers frist fra vedtak til registrering i planregisteret.
  • Kommunen tildeler alle arealplaner en nasjonal arealplan-ID når planen er under behandling i kommunen. Arealplaner skal ha et navn og en entydig nasjonal arealplan-ID, som er i samsvar med produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister.
  • Det er kommunens oppgave å oppdatere og vedlikeholde planregisteret. 
  • Kommunen skal ha et system for forvaltning og vedlikehold av planregister. Systemet bør være skrevet ned i rutiner for saksbehandling. Opplysninger om nye vedtak og andre endringer skal føres inn i planregisteret snarest mulig. Vedtak som krever kunngjøring skal være ført inn i registeret innen kunngjøring finner sted.
  • Kommunene skal levere årsversjon av spesifiserte datasett i planregisteret til Statens kartverk. Kommunen skal påse at digitalt planregister og planarkiv blir oppbevart på en sikkerhetsmessig og forsvarlig måte. Det skal tas jevnlige sikkerhetskopier av databaser.

 

Kommuner som ikke fører digitalt planregister, skal føre et enkelt planregister med planoversikt. Oversikten skal inneholde en opplisting av endelig vedtatte arealplaner i kommunen og planer som statlige og regionale myndigheter har vedtatt. I tillegg opplisting av vedtatte endringer, dispensasjoner, midlertidige forbud mot tiltak og planer som er under behandling. Planoversikten kan for eksempel presenteres i et regneark og fordi den skal legges ut på kommunens hjemmeside må den være i digital form.

 

  • Kommunen skal sørge for at informasjon fra digitalt planregister er elektronisk tilgjengelig i form av søke- og visningstjenester på Internett.
  • Kommunen skal sørge for at data fra digitalt planregister er tilgjengelig for nedlastning via den nasjonale geografiske infrastrukturen Norge Digitalt.
  • Informasjon fra planregister med planoversikt skal også være tilgjengelig på Internett.