Digital fremstilling av arealplan og planregister

På dennes siden finner du blant annet produktspesifikasjoner for fremstilling arealplankartet som fargekoder i NPAD og liste med feltkoder for arealformål.

 

Del 0. Generell (pdf)(Word) (1.7.2012) (Delvis utgått.)

Del 1. Spesifikasjon for plankart (pdf)  (Word) (1.7.2015) 

Del 1.2 Spesifikasjon for midlertidig bygge- og anleggsområde (pdf) (word) (november 2022)

Del 2. Spesifikasjon for tegneregler (pdf)  (Word) (26. juni 2019) 

Del 3. Spesifikasjon for SOSI plan (gjeldende fra 20.10.2017) 

Del 3.1 SOSI Kommuneplanens arealdel (pdf) (Word) (august 2019)

Del 3.2 SOSI Reguleringsplaner (pdf) (Word) (august 2019)

Del 3.3 SOSI Reguleringsplanforslag (pdf) (Word) (august 2019)

Del 4. Spesifikasjon for kommunalt planregister (pdf) (Word) (1.7.2018)

 

Retting – NPAD del 2 kapittel 2.3.1 om koder og presentasjon for arealformål i kommuneplan

Formålet knyttet til kode 1500 er feil i NPAD del 2 spesifikasjon for tegneregler kapittel 2.3.1 om koder og presentasjon for arealformål i kommuneplan.

Rett formål er andre typer bebyggelse og anlegg.

 

NB! Feil på plakatene.
Begge plakatene viser dessverre den utgåtte koden 3001 for formålet blågrønn struktur under hovedtema grønnstruktur, denne skal erstattes av koden 3002. I NPAD (nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og planregister) del 2, tegneregler er dette korrekt angitt. Plakatene vil bli oppdatert.

På denne siden finner du ny revidert liste (per. 18. november 2021) med forkortelser til arealformålsnavn, kalt feltnavn i reguleringsplanen eller områdenavn i kommuneplan, som kan brukes både på kommuneplannivå og reguleringsplannivå.

Listen er litt endret i forhold til forrige versjon, den er nå er fullstendig og entydig, dvs. alle formål er dekket.

Bruk av disse feltnavnene vil gi kobling mellom plankartet og de nye digitale reguleringsplanbestemmelsene.

Feltnavnet må brukes sammen med en tekstlig beskrivelse eller påskrift på kartet.

Liste med feltnavn til arealplaner (pdf)

 

Hvilken status får kommuneplanens arealdel ved kommunesammenslåing?

Når kommuner slår seg sammen vil den enkelte kommunes arealplan gjelde som før sammenslåingen. Planen vil i realiteten bli en kommunedelplan i den nye kommunen. Planen vil gjelde det samme arealet som før, den vil være rettslig bindende og styre arealdisponeringen på akkurat samme måte som før sammenslåingen. På sikt bør selvsagt kommunen vedta en samlet ny arealdel som skal gjelde for hele kommunen. Den må vedtas etter de vanlige prosedyrer som gjelder for rullering av planer, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) kapittel IV.

Den nye kommunen bør tidlig vurdere behovet for revisjon av sine arealdeler. Ideelt sett bør endringene skje som en del av den løpende rulleringen, dvs. etter behandlingen av den kommunale planstrategien. Dersom den nye kommunen mener det er nødvendig med raske endringer av areadeldelen, kan slike vedtas utenom den vanlige rulleringen, jf. pbl. § 11-17. Kommunen kan også legge ned bygge- og deleforbud i påvente av slik endring, jf. pbl. kap. 13.

PlanID ved kommunesammenslåing

Alle arealplaner skal ha en nasjonal arealplan-ID. Denne må være entydig og unik. I SOSI-standarden for arealplan er ..PLANID gitt mulighet til å bruke inntil 16 tegn (T16).

Den nye kommunen må sørge for at alle dens planer har en unik arealplan-ID. Arealplan-identifikasjonen til en plan som er vedtatt behøver ikke å endres, hvis den i utgangspunktet er unik. Kommunen kan gjøre endringen uten å treffe et planvedtak, men det er viktig at en plan har en tydelig identifikasjon som følger planen fra starten av.

Nasjonal arealplan-ID er koblingsnøkkelen mellom vektordata og saksdokumentasjonen for planen i planregisteret. Merk at endring av nasjonal arealplan-ID i planregister vil kunne medføre betydelig merarbeid. Hvis kommunenummeret i nasjonal arealplan-ID endres, vil også koblingen til saksdokumentasjonen og andre relasjoner i planregister brytes. Samtidig vil for eksempel referanser til planidenter i planbestemmelser og diverse dokumentasjon ikke lenger være riktige.

Hvis kommuner velger å omkode, skal gammel nasjonal arealplan-ID legges inn i de to egenskapene ..OPPRINNELIGADMINISTRATIVENHET og ..OPPRINNELIGPLANID som tilleggsegenskaper på geometrien.

Sammenslåtte kommuner vil som hovedregel få nytt kommunenummer og det nye kommunenummeret skal da brukes i alle framtidige arealplan-ID'er. Unntaket fra regelen om nytt kommunenummer kan være aktuelt i tilfeller når en større kommune slås sammen med en eller flere mindre kommuner. I slike tilfeller kan den nye kommunen få nummeret til den største kommunen.

Ved sammenslåing av fylker, får det nye fylket nytt fylkesnummer. Nytt fylkesnummer gjør at alle kommunene i berørte fylker får nytt kommunenummer. 

 

Tegneregler for plankart og SOSI produktspesifikasjon for regional plan er ferdigstilt og klart til bruk.

Grunnlaget for regionale planer er lagt i plan- og bygningslovens kapittel 8. En regional plan er en overordnet temaplan som kan vise arealbundet restriksjon/utvikling/formål. Den skal gi retningslinjer for de kommunale arealplanene, men ikke fange opp alt de inneholder.

Dette er en anbefaling. Det blir ingen endring i krav før en eventuell lovendring.

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Regionalplaner, versjon 20140901 (pdf) (word) (12.12.2014)

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan Del 2.2 – Spesifikasjon for tegneregler, regionale arealplaner (pdf) (word) (12.12.2014)

 

  • Produktspesifikasjon for Svalbardplan (versjon 20140101) .docx .odt .pdf
  • Spesifikasjon for tegneregler - arealplaner etter svalbardmiljøloven .docx .odt .pdf Lagt inn nye formål: Hundegård (1180), energianlegg (1510), bolig/forretning/næring (1802), bolig/næring (1804), forretning/næring (1810) og kollektivholdeplass (2073). (2016)
  • True type fonter SK_Plan_Svalbard.ttf
  • Forklaring til innholdet i  "SK_Plan-Svalbard.ttf" .docx .odt  .pdf

Det blir ingen endring i krav før en eventuell lovendring. Klima- og miljødepartementet har ansvar for Svalbardmiljøloven.

 

Planarbeid (Kartverket)

SOSI kontroll (Kartverket)