Utarbeide plankart

Arealplaner skal være i et digitalt format som følger en nasjonal standard. Standarden gjør det mulig å utveksle og gjenbruke dataene elektronisk.

Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner skal fremstilles etter tegneregler fastlagt i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, NPAD. 

Kartforskriften § 9 om krav til endelig vedtatt arealplan, plankart, kodeverk, nasjonal arealplan-ID med videre, § 10 om særskilte krav til digital arealplan og § 11 om endelig vedtatt plan, planarkiv med videre, omhandler krav til fremstilling av arealplan.

Standarder for utarbeiding av plankartet ligger på en egen side; standarder for fremstilling av arealplaner på regjeringen.no. 

Lovkommentar til plandelen, kapittel 2 om krav om kartgrunnlag, stedfestet informasjon med videre, omhandler plankart og planregister.

Se også veiledning fra Kartverket om planarbeid

 

Teknisk kontroll av arealplan

Arealplaner skal lages i den nasjonale standarden for digitalt format. Årsaken til dette er at planene skal legges inn i det digitale planregisteret. Planregisteret skal brukes til å ha oversikt over planene, hjelpe deg til å behandle saker og hjelpe folk som ønsker å bygge. Planregisteret skal være tilgjengelig på internett.

Kommunen skal også sørge for at data fra planregisteret er tilgjengelig for nedlastning via den nasjonale geografiske infrastrukturen (Norge digitalt). Nedlastningen er avhengig av at standarden er brukt. Planområder fra en del kommuner er tilgjengelige i web-klienten SePlan. Fra SePlan kan man klikke seg videre til kommunens planregister. 

 

Digitale planregistre skal også brukes til å hente ut statistikk. Arealplanene må være digitale, og for å lage statistikk automatisk, må arealplanene lages etter en bestemt standard (kodeverk). Dette kodeverket heter SOSI. Er du interessert i å lære om SOSI kan du lese mer på nettportalen til Kartverket.

 

Digitalt er en arealplan et produkt. Kommunal- og distriktsdepartementet har laget en nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Spesifikasjonen viser hvordan du lager digitale arealplaner.

 

For å være sikker på at arealplanen er laget slik nasjonal produktspesifikasjon krever, må du foreta en teknisk kontroll av planen. For å kunne gjøre dette trenger du et eget dataprogram.

Kartverket har laget et program som kontrollere om dataene som planen er laget av, er riktige etter SOSI-standarden. Programmet kan du laste ned på din PC fra nettportalen til Kartverket.

Kontroll i kommunens eget verktøy kan vise at det ikke er feil i dataene, mens SOSI-kontrollen viser feil. Kontakt da kommunens systemleverandør for å løse dette.

 

Du kan gjennomgå et grunnkurs i SOSI kontroll via nettportalen til Kartverket. 

Kartverket ved fylkeskartkontoret kan gi deg veiledning og opplæring i bruk av programmet. Oversikt over fylkeskartkontorer ligger på Kartverkets side om organiseringen av Kartverket.