Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven (2020)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lovkommentaren inneholder en gjennomgang av bestemmelsene i plandelen av plan- og bygningsloven, og er i all hovedsak basert på tekster hentet fra lovforarbeidene (særlig lovproposisjonene).

Les dokumentet

Lovkommentaren revideres høsten 2021.

Plandelen av plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009.

Lovkommentaren er tenkt brukt som et oppslagsverk til hjelp ved tolkingen av lovbestemmelsene, og ikke som en praktisk veileder i planlegging etter loven. Den inneholder utfyllende kommentarer til hver enkelt bestemmelse. Hva sier loven, hvilke forpliktelser, rammer og muligheter gir bestemmelsene? Lovkommentaren er nå oppdatert etter siste lovendringer med ikrafttreden 1. november 2019.

Lovkommentaren er organisert etter oppbyggingen av plan- og bygningsloven. Hver bestemmelse i loven har sin egen side der lovteksten er utdypet med kommentarer og presiseringer.

Hovedmålgruppe for lovkommentaren er dem som jobber med planlegging til daglig, for eksempel saksbehandlere innen plan og byggesak i kommunene, tiltakshavere, forslagsstillere, plankonsulenter, ansvarlige søkere og andre aktører i planprosessen. Lovkommentaren suppleres med temaveiledere utgitt av departementet som omhandler praktisk planlegging i forhold til bestemte tema.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en oversikt over prinsipputtalelser og fortolkninger om plan- og bygningsloven. På regjeringen.no er der en tilsvarende oversikt over tolkningsuttalelser med mulighet til å sortere på departement, tema og tidsperiode. 

Lovforarbeider:

NOU 2001: 7, NOU 2003: 14, Ot.prp. 32 (2008-2009), Ot.prp. nr. 45 (2007-2008), Prop. 101 L (2012-2013), Prop.161 L (2012–2013), Prop. 99 L (2013-2014), Prop. 121 L (2013-2014), Prop. 149 L (2015-2016), Prop. 64 L (2016-2017), Prop. 110 L (2016-2017), Prop. 32 L (2018-2019), Prop. 46 L (2017-2018).

Forskrifter til plandelen av loven:

Departementets veiledning om arealplanlegging på planlegging.no og liste med rundskriv.