Prop. 32 L (2018–2019)

Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.)

Proposisjonen foreslår endringer i plan- og bygningsloven og vass- og avløpsanleggslova. Lovforslagene følger opp Overvannsutvalgets forslag til lovendringer i NOU 2015: 16 Overvann i byer og tettsteder. Endringene gir kommunene bedre rammebetingelser for håndtering av overvann i arealplanleggingen. Målene for overvannshåndtering er å forebygge skade på byggverk, helse og miljø, og å utnytte overvann som ressurs. Proposisjonen inneholder også forslag til rettinger i matrikkellova.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget