Høring - NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder

Høring av NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.05.2016

Vår ref.: 14/618

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring Overvannsutvalgets utredning: Overvann i byer og tettsteder – Som problem og ressurs

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. april 2014 for å vurdere og komme med forbedringer i rammebetingelsene for overvannshåndtering i kommuner og hos andre aktører.

Høringsfristen er 3. mai 2016.

Utvalgets utredning ligger på regjeringen.no. Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert under høringsuttalelser.  Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til underliggende etater eller virksomheter. Liste over høringsinstanser er vedlagt.

 

Med hilsen

Ida Juell (e.f.)
avdelingsdirektør

Inger Glad Stokland
spesialrådgiver

NOU 2015: 16

Overvann i byer og tettsteder – Som problem og ressurs

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. april 2014.

Avgitt til Klima- og miljødepartementet 2. desember 2015.

Overvann er overflateavrenning som følge av nedbør og smeltevann.  Både klimautviklingen med mer nedbør og samfunnsutviklingen med økt fortetting, kan hver for seg øke intensiteten i overvannsavrenningen. Uten forebyggende tiltak forventer utvalget at kostnadene ved skade på bebyggelse, infrastruktur, helse og miljø vil følge samme utvikling. Utvalget anslår at de totale skadekostnadene i løpet av de neste 40 årene kan bli i størrelsesorden 45 til 100 milliarder kroner, dersom det ikke iverksettes tiltak.

Utvalget vurderer at overvannsutfordringene i utgangspunktet bør løses lokalt. Utvalget legger til grunn at den enkelte har et særlig ansvar for å håndtere overvann på sin eiendom, men anbefaler likevel at stat og kommune bør ha et overordnet ansvar. Utvalget anbefaler at behovet for overvannshåndtering vurderes på grunnlag av kunnskap om avrenning, sårbarhet for skade og overvann som ressurs, og slik at beslutninger om tiltak sikrer samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Utvalget mener det er lite sannsynlig at ett virkemiddel alene vil kunne utløse de samfunnsøkonomisk riktige tiltakene. Utvalget foreslår derfor en pakke med ulike virkemidler for å oppnå målene om å forebygge skade på bebyggelse, infrastruktur, helse og miljø, og samtidig utnytte overvann som en ressurs. 

Utvalget vurderer at forslagene til endringer og forbedringer vil medføre en rekke kostnader, hvorav noe administrativt, mens det meste vil være knyttet til gjennomføringen av tiltak. Utvalgets prinsipp om at kommunen og tiltakshaver selv skal vurdere hva som er de mest kostnadseffektive løsningene lokalt, vurderes å bidra til at tiltakene kan gjennomføres til så lave kostnader som mulig. Utvalget vurderer forøvrig at disse kostnadene vil tjene seg inn over tid, i form av redusert omfang av overvannsrelaterte skader og kostnader.

Overvann i byer og tettsteder – Som problem og ressurs (NOU 2015: 16)

Ankenemnda i Statens Naturskadefond

Bjerknessenteret for klimaforskning

Byggforsk

Cicero Senter for klimaforskning

Departementene

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

EVIKS IKS

Fagforbundet

Finans Norge

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forum for utvikling og miljø

GIVAS IKS

HIAS IKS

Huseiernes landsforbund

Høgskolen i Narvik

Høgskolen i Oslo og Akershus v/By- og regionforskningsinstituttet (NIBR)

IVAR IKS

Jernbaneverket

Kartverket

Kommunenes sentralforbund

Landbruksdirektoratet

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets kommuner

Maskinentrepenørenes forbund (MEF)

Mattilsynet

Meteorologisk institutt

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

MIRA IKS

MOVAR IKS

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Norges forskningsråd

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU)

Norges Miljøvernforbund

Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk hydrologiråd

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Norsk klimaservicesenter

Norsk Vann

Norsk vannforening

NRA IKS

Opplysningsutvalget for VA-ledningsnett (OVAL)

Politidirektoratet

Riksantikvaren

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT)

SINTEF

Statens naturskadefond

Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

Tønsberg renseanlegg IKS

UniResearch

Universitet i Oslo

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Telemark

VEAS IKS

Vegforum for byer og tettsteder (VBT)

Verdens Naturfond WWF Norge

Vestlandsforskning

VIVA IKS