Historisk arkiv

Høring om overvann i byer og tettsteder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Overvannsutvalget leverte sin utredning, NOU 2015:16, til klima- og miljøministeren 2. desember 2015. Utvalget vurderer at klimautviklingen med mer nedbør og samfunnsutviklingen med økt fortetting vil øke skadevirkningene fra overvann i byer og tettsteder.

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. april 2014 for å komme med forbedringer i rammebetingelsene for overvannshåndtering i kommunene og hos andre aktører. 

Utvalget anbefaler at behovet for overvannshåndtering vurderes på grunnlag av kunnskap om avrenning, sårbarhet for skade og overvann som ressurs, og slik at beslutninger om tiltak sikrer samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Utvalget foreslår derfor en rekke ulike virkemidler for å oppnå målene om å forebygge skade på bebyggelse, infrastruktur, helse og miljø, og samtidig utnytte overvann som ressurs.

Utvalgets utredning ligger her og høringssvar kan sendes inn elektronisk.