Prop. 46 L (2017–2018)

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Loven skal avløse lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner. Lovforslaget bygger på NOU 2016: 4 Ny kommunelov. Kommuneloven skal fortsatt være en rammelov som gir generelle og likelydende regler for alle landets kommuner og fylkeskommuner. Det har vært et overordnet mål i proposisjonsarbeidet å styrke det kommunale selvstyret. Videre skal loven gi kommunene et grunnlag for å styre og føre kontroll med egen og andres virksomhet. Det har vært et mål for departementet å forenkle lovteksten slik at den blir mer oversiktlig, brukervennlig og lettere å lese.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken

 • 16.03.2018

  En ny og moderne kommunelov

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen legger i dag fram forslag til ny kommunelov. – Kommuneloven er grunnmuren i lokaldemokratiet vårt. Den nye kommuneloven legger grunnlaget for at kommunene også i fremtiden skal kunne levere gode tjenester til innbyggerne sine, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • 16.03.2018

  Prop. 46 L (2017–2018) - Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

  Proposisjon | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Loven skal avløse lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner. Lovforslaget bygger på NOU 2016: 4 Ny kommunelov. Kommuneloven skal fortsatt være en rammelov som gir generelle og likelydende regler for alle landets kommuner og fylkeskommuner. Det har vært et overordnet mål i proposisjonsarbeidet å styrke det kommunale selvstyret. Videre skal loven gi kommunene et grunnlag for å styre og føre kontroll med egen og andres virksomhet. Det har vært et mål for departementet å forenkle lovteksten slik at den blir mer oversiktlig, brukervennlig og lettere å lese.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 04.04.2016

  Høring - NOU 2016:4 Ny kommunelov

  Høring | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring NOU 2016: 4 Ny kommunelov.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 06.10.2016

 • 10.03.2016

  NOU 2016: 4 - Ny kommunelov

  NOU | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Utredningen inneholder forslag om ny kommunelov fra kommunelovutvalget. Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av gjeldende kommunelov. Utvalget foreslår blant annet å lovfeste det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og enkelte prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til dette selvstyret. Utvalget foreslår også flere tiltak for å styrke egenkontrollen i kommunene og fylkeskommunene. Utvalget har vektlagt å gjøre loven enklere og mer tilgjengelig.

 • 21.06.2013

  Mandat for offentlig utredning av ny kommunelov

  Artikkel | Kommunal- og regionaldepartementet

 • 31.03.2009

  Kommunalrett: Lover og forskrifter

  Artikkel | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Her finner du snarveier til kommuneloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, inndelingsloven, forsøksloven og lov om interkommunale selskaper. Du finner også snarveier til forskrifter til kommuneloven, offentlighetsloven og lov om interkommunale selskaper.