Høring - NOU 2016:4 Ny kommunelov

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring NOU 2016: 4 Ny kommunelov.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.10.2016

Vår ref.: 16/1559

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring NOU 2016: 4 Ny kommunelov.

Kommunelovutvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av gjeldende kommunelov. Utvalget foreslår blant annet å lovfeste det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og enkelte prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til dette selvstyret. Utvalget foreslår også flere tiltak for å styrke egenkontrollen i kommunene og fylkeskommunene. Utvalget har lagt vekt på å gjøre loven enkel og tilgjengelig. Vi viser ellers til utredningens side 23–33 for et sammendrag av utvalgets vurderinger.


Utvalgets utredning ligger under "høringsnotat" lenger ned på denne siden. Offentlige høringsinstanser som ønsker det, kan henvende seg til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon pr. e-post til publikasjonsbestilling@dss.dep.no for å få oversendt et fysisk eksemplar av utredningen.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.
Høringsuttalelser skal avgis i den digitale høringsløsningen lenger ned på denne siden.  Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene blir publisert på departementets nettsider.

Vi ber om at høringsinstansene tydelig tilkjennegir hvilke kapitler i utredningen man uttaler seg om.

Høringsfristen er 6. oktober 2016. 


Med hilsen
Sølve Monica Steffensen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Siri Halvorsen
avdelingsdirektør

Departementene

Statsministerens kontor

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for økonomistyring

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fylkesmennene

Helsedirektoratet

Høgskolen i Oslo

Miljødirektoratet

Konkurransetilsynet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Mattilsynet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Norges forskingsråd

Norges handelshøyskole NHH

Norges vassdrags- og energidirektorat

NTNU

Riksantikvaren

Riksarkivet

Skattedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens kartverk

Statens Pensjonskasse

Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

Sysselmannen på Svalbard

Tolldirektoratet

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Utdanningsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet

 

Riksrevisjonen

Sámediggi – Sametinget

Sivilombudsmannen – Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 

Fylkeskommunene

Kommunene

Longyearbyen lokalstyre

 

Innovasjon Norge Hovedkontoret

Kommunalbanken AS

SIVA – Selskapet for industrivekst SF

 

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Delta

Den Norske Dommerforening

Den norske kirke

Den norske legeforening

Den norske Revisorforening

Den norske tannlegeforening

Distriktenes energiforening

Elevorganisasjonen

Energi Norge

Fagforbundet i Norge

Fellesforbundet

Finansforbundet

Finansnæringens Arbeidsgiverforening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring

Foreldreutvalget for grunnskolen

Forum for kontroll og tilsyn

Friluftsrådenes landsforbund

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Handelshøyskolen BI

KA Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter

Kommunal Landspensjonskasse

KS

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Nasjonalforeningen for folkehelsen

NITO

Norges Handikapforbund

Norges idrettsforbund

Norges Juristforbund

Norges Kommunerevisorforbund

Norges kulturvernforbund

Norsk Forening for Bolig- og Byplanlegging

Norsk journalistlag

Norsk Kommunalteknisk Forening

Norsk Pasientforening

Norsk Presseforbund

Norsk Psykologforening

Norsk Redaktørforening

Norsk Rådmannsforum

Norsk Sykepleierforbund

Norske autoriserte regnskapsføreres forening

NORVAR

Næringslivets Hovedorganisasjon

Pensjonistforbundet

Private barnehagers landsforbund

SAFO

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Sparebankforeningen

Unio

Utdanningsforbundet

Vellenes Fellesorganisasjon

Verdipapirfondenes forening

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Arbeiderpartiet

Demokratene

Det Liberale Folkepartiet 

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig Folkeparti

Kystpartiet

Miljøpartiet De Grønne
Norges Kommunistiske Parti

Partiet De Kristne

Pensjonistpartiet

Piratpartiet

Rødt

Samfunnspartiet

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Følg saken

 • 16.03.2018

  En ny og moderne kommunelov

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen legger i dag fram forslag til ny kommunelov. – Kommuneloven er grunnmuren i lokaldemokratiet vårt. Den nye kommuneloven legger grunnlaget for at kommunene også i fremtiden skal kunne levere gode tjenester til innbyggerne sine, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • 16.03.2018

  Prop. 46 L (2017–2018) - Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

  Proposisjon | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Loven skal avløse lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner. Lovforslaget bygger på NOU 2016: 4 Ny kommunelov. Kommuneloven skal fortsatt være en rammelov som gir generelle og likelydende regler for alle landets kommuner og fylkeskommuner. Det har vært et overordnet mål i proposisjonsarbeidet å styrke det kommunale selvstyret. Videre skal loven gi kommunene et grunnlag for å styre og føre kontroll med egen og andres virksomhet. Det har vært et mål for departementet å forenkle lovteksten slik at den blir mer oversiktlig, brukervennlig og lettere å lese.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 04.04.2016

  Høring - NOU 2016:4 Ny kommunelov

  Høring | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring NOU 2016: 4 Ny kommunelov.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 06.10.2016

 • 10.03.2016

  NOU 2016: 4 - Ny kommunelov

  NOU | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Utredningen inneholder forslag om ny kommunelov fra kommunelovutvalget. Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av gjeldende kommunelov. Utvalget foreslår blant annet å lovfeste det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og enkelte prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til dette selvstyret. Utvalget foreslår også flere tiltak for å styrke egenkontrollen i kommunene og fylkeskommunene. Utvalget har vektlagt å gjøre loven enklere og mer tilgjengelig.

 • 21.06.2013

  Mandat for offentlig utredning av ny kommunelov

  Artikkel | Kommunal- og regionaldepartementet

 • 31.03.2009

  Kommunalrett: Lover og forskrifter

  Artikkel | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Her finner du snarveier til kommuneloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, inndelingsloven, forsøksloven og lov om interkommunale selskaper. Du finner også snarveier til forskrifter til kommuneloven, offentlighetsloven og lov om interkommunale selskaper.