NOU 2016: 4

Ny kommunelov

Utredningen inneholder forslag om ny kommunelov fra kommunelovutvalget. Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av gjeldende kommunelov. Utvalget foreslår blant annet å lovfeste det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og enkelte prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til dette selvstyret. Utvalget foreslår også flere tiltak for å styrke egenkontrollen i kommunene og fylkeskommunene. Utvalget har vektlagt å gjøre loven enklere og mer tilgjengelig.

Les dokumentet

Følg saken

 • 16.03.2018

  En ny og moderne kommunelov

  Pressemelding | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Regjeringen legger i dag fram forslag til ny kommunelov. – Kommuneloven er grunnmuren i lokaldemokratiet vårt. Den nye kommuneloven legger grunnlaget for at kommunene også i fremtiden skal kunne levere gode tjenester til innbyggerne sine, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • 16.03.2018

  Prop. 46 L (2017–2018) - Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

  Proposisjon | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Loven skal avløse lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner. Lovforslaget bygger på NOU 2016: 4 Ny kommunelov. Kommuneloven skal fortsatt være en rammelov som gir generelle og likelydende regler for alle landets kommuner og fylkeskommuner. Det har vært et overordnet mål i proposisjonsarbeidet å styrke det kommunale selvstyret. Videre skal loven gi kommunene et grunnlag for å styre og føre kontroll med egen og andres virksomhet. Det har vært et mål for departementet å forenkle lovteksten slik at den blir mer oversiktlig, brukervennlig og lettere å lese.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 04.04.2016

  Høring - NOU 2016:4 Ny kommunelov

  Høring | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring NOU 2016: 4 Ny kommunelov.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 06.10.2016

 • 10.03.2016

  NOU 2016: 4 - Ny kommunelov

  NOU | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Utredningen inneholder forslag om ny kommunelov fra kommunelovutvalget. Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av gjeldende kommunelov. Utvalget foreslår blant annet å lovfeste det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og enkelte prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til dette selvstyret. Utvalget foreslår også flere tiltak for å styrke egenkontrollen i kommunene og fylkeskommunene. Utvalget har vektlagt å gjøre loven enklere og mer tilgjengelig.

 • 21.06.2013

  Mandat for offentlig utredning av ny kommunelov

  Artikkel | Kommunal- og regionaldepartementet

 • 31.03.2009

  Kommunalrett: Lover og forskrifter

  Artikkel | Kommunal- og distriktsdepartementet

  Her finner du snarveier til kommuneloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, inndelingsloven, forsøksloven og lov om interkommunale selskaper. Du finner også snarveier til forskrifter til kommuneloven, offentlighetsloven og lov om interkommunale selskaper.