Kommunalrett

Det er mange lover som berører kommunene og de oppgavene de skal utføre for innbyggerne. Mange av disse lovene er det andre departementer som har ansvar for. Det er også mange EØS-direktiver som får konsekvenser for kommunene og deres oppgaveløsning.

Her kan vi ikke legge ut en full oversikt over alle disse regelverkene for det er andre departement som har ansvar for dem. For eksempel har Helse- og omsorgsdepartementet ansvar for primærhelsetjenesteloven. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for lovarbeid og forvaltning knyttet til kommuneloven, valgloven, forsøksloven, lov om fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser og lov om interkommunale selskaper.  
 
Kommuner og fylkeskommuner har selvstendig ansvar for å tolke regelverk og treffe avgjørelser, men departementet har ansvar for å gi veiledning til kommuner og fylkeskommuner med hensyn til hvordan regelverket er å forstå. Veiledningsansvaret er delegert til statsforvalteren. Henvendelser om forståelsen av regelverket skal derfor i utgangspunktet rettes til statsforvalteren.
 
På denne siden finner du departementets dokumenter om kommunalrett. Valg er omtalt på egen temaside.