Kommunelovutvalget

Kommunelovutvalget ble oppnevnt 21. juni 2013 og overlevert sin utredning til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 10. mars 2016.

Kommunelovutvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av kommuneloven for å styrke det kommunale selvstyret. Utvalget fikk utvidet frist til 10. mars 2016 for å levere utredningen. 

Utvalget har vært et ekspertutvalg med bredt sammensatt kompetanse, og ble ledet av tidligere fylkesmann i Sogn og Fjordane, Oddvar Flæte.

""

Medlemmer i utvalget

 • Oddvar Flæte, selvstendig næringsdrivende, Leikanger (leder)
 • Ole Gustav Narud, amanuensis, Åmot
 • Osmund Kaldheim, administrasjonssjef, Oslo 
 • Stein Arve Ytterdahl, administrasjonssjef, Trondheim
 • Hilde Bjørnå, forsker, Tromsø
 • Nina Neset, revisjonssjef, Nittedal
 • Sigrid Stokstad, forsker, Oslo
 • Roald Hopsnes, stipendiat, Bergen
 • Øyvind Renslo, advokat, Oslo
 • Trygve G. Nordby, selvstendig næringsdrivende, Son
 • Valgerd Svarstad Haugland, fylkesmann, Asker
 • Siri Halvorsen, avdelingsdirektør, Oslo
 • Kjersti Flåten, avdelingsdirektør, Nesodden

Oppnevningen av utvalget kom som følge av en etterkontroll av kommuneloven som Kommunal- og regionaldepartementet gjennomførte i 2011-2012 i forbindelse med at loven var 20 år gammel. 

Mandat for lovutvalget
Utvalget har fått i oppdrag å foreta en helhetlig gjennomgang av kommuneloven for å styrke det kommunale selvstyret. Dette innebærer bl.a. å vurdere om reglene som er i dagens lovverk er nødvendige eller om de legger for sterke begrensninger på kommunenes handlefrihet.

 • Mandat 
  Merk at mandatet har blitt endret, ved at punkt 3.10 er tatt ut, og ved at forutsetningen om å videreføre samkommunemodellen er tatt ut av punkt 4.4. Disse endringene er innarbeidet i mandatteksten. 

Forslaget til ny kommunelov skal være en rammelov for kommunenes virksomhet og bygge på juridisk rammestyring og kommunal organisasjonsfrihet.

Utvalget skal også bidra til å gi klarere og mer forutsigbare rammer for kommunenes virksomhet. Hensynet til forenkling, lesbarhet og praktisk anvendbarhet skal stå sentralt ved utformingen av loven.

Utvalget skal ikke se på oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene, kommunestruktur og kommunale medvirkningsordninger. Utvalget skal heller ikke forslå endringer i de grunnleggende prinsippene for statlig tilsyn. Utvalget skal legge til grunn at vertskommunemodellen og samkommunemodellen skal videreføres i ny lov.

Om Kommunelovutvalget

Opprettet: 2013

Opphørt: 2016

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Revisjon av kommunelovgivningen (kommunelov og fylkeskommunelov)