Historisk arkiv

Kommuneloven (1992) (opphevet)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

LOV 1992-09-25 nr 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser