Kontrollutvalg og habilitet

Svar på henvendelse vedrørende forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e - habilitet

 

Vi viser til brev 19. mars 2012.

I brevet reises det spørsmål hvorvidt styremedlemmer i Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS (ØRRD) er inhabile ved behandlingen av saker fra ØRRD i kommunale utvalg når styrevervet innehas samtidig med medlemskap i utvalget. Problemstillingen knytter seg ikke til tilfeller som rammes av den generelle habilitetsregelen i forvaltningsloven § 6 annet ledd.

Ifølge forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e er blant andre en som er medlem av styret for et selskap som er part i saken ugild (inhabil) til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak. Problemstillingen som ØRR reiser knytter seg i realiteten til uttrykket ”part”. I hvilken grad vil selskapet være part i de sakene som kommer fra selskapet til avgjørelse i kommunale utvalg?

Departementet tar ikke konkret stilling til selskapet ØRRDs partsstatus i ulike sammenhenger.  Avgjørelser av inhabilitetsspørsmål i kollegiale organ treffes av organet selv, jf. forvaltningsloven § 8 annet ledd. Departementet skal imidlertid på generelt grunnlag gi noen betraktninger om problemstillingen.

Som ØRRD peker på, vil nok den praktiske problemstillingen ofte være om styremedlemmer i et revisjonsselskap vil være inhabile når disse styremedlemmene – i egenskap av å være medlemmer i kontrollutvalget – behandler rapporter som er skrevet av revisjonsselskapet.

I forarbeidene til bestemmelsen heter det (Ot.prp. nr. 50 (2008-2009)) s. 27:

Som nevnt innledningsvis i dette kapitlet vil inhabilitet etter forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e bare inntreffe i saker hvor selskapet er part. Departementet legger til grunn at det skal en del til for at et selskap anses som part i en sak. Et selskap vil ikke være part hvis tilknytningen til saken er underordnet, indirekte eller tilfeldig. Heller ikke generelle muligheter for interessekonflikt medfører inhabilitet. Det må foreligge en reell tilknytning for å bli regnet som part i en sak. Hvorvidt selskapets tilknytning til en sak er så reell og sterk at selskapet må anses som part i saken, vil bero på en skjønnsmessig vurdering, slik forvaltningslovens definisjon gir rom for.(…).

På generelt grunnlag vil det forhold at et revisjonsselskap har skrevet en rapport, neppe kunne sies å etablere et partsforhold for selskapet. Det skal en del til for at et selskap anses som part i en sak. Dersom rapporten ikke inneholder vurderinger av egen virksomhet, mener departementet at revisjonsselskapets tilknytning til saken både er underordnet og indirekte, jf. de siterte uttalelser fra Ot.prp. nr. 50 (2008-2009) s. 27. Det forhold at revisjonsselskapet leverer rapporter på et avtalemessig grunnlag, tilsier etter departementets mening ikke at selskapet uten videre får et partsforhold i saker hvor rapportene behandles av folkevalgte organer.  

Departementet har også omtalt partsvurderingen i sin veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner, se side 25 følgende. Det er heller ikke i veilederen holdepunkter som tilsier en annen vurdering av denne problemstillingen. Når det for eksempel gjelder saker som handler om et kontraktsforhold, er departementets uttalelse begrenset til at selskapet vil være part i sak som omhandler inngåelse eller oppsigelse av kontrakt mellom kommunen og selskapet.

 

Med hilsen

 

Sølve Monica Steffensen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Erland Aamodt

                                                                                          seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi:

Norges Kommunerevisorforbund

Den norske Revisorforening

Forum for Kontroll og Tilsyn