Forsiden

§ 77 nr. 6 Spørsmål om kontrollutvalg i kommuner og godkjenning av årsrapport

Vi viser til e-post av 25. mars 2010, hvor det stilles to spørsmål til departementet.

Skal kontrollutvalgets årsrapport forelegges rådmannen til uttalelse før den
rapporteres til kommunestyret?

Kommuneloven § 77 nr. 6 fastsetter:

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller
fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse
.

I lovforarbeidene (Ot.prp. nr. 70 (2002-2003) side 106) er det gitt følgende kommentarer til bestemmelsen:

[Det] er tatt inn en ny bestemmelse om at enhver sak som kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret eller fylkestinget skal forelegges administrasjonssjefen til uttalelse. Etter forvaltningsloven § 17 første setning skal en sak være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Normalt vil dette tilsi at administrasjonssjefen gis anledning til å uttale seg før saken oversendes kommunestyret. Bestemmelsen(…)innebærer at administrasjonssjefen skal gjøres kjent med og ha rett til å uttale seg til alle de saker som kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret.

Kontrollutvalgsforskriften inneholder bestemmelser som pålegger kontrollutvalget plikt til å rapportere til kommunestyret. Det gjelder § 8 (oppfølging av revisjonsmerknader), §§ 11 – 12 (rapporter om forvaltningsrevisjon og oppfølging av disse) og § 15 (rapportering om selskapskontroll).

Verken loven eller lovforarbeidene er helt klare på hvilke saker som skal forelegges administrasjonssjefen til uttalelse etter kommuneloven § 77 nr. 6.

Departementet har tidligere lagt til grunn at plikten til å forelegge saker for
administrasjonssjefen i hvert fall vil omfatte de saker der utvalget skal rapportere i
henhold til bestemmelsene i forskriften.

Årsrapporten det vises til i henvendelsen hit beskrives å være ”primært (…) en rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid i kalenderåret og ikke en rapport om forhold i kommuneforvaltningen”. Forskriften fastsetter ingen plikt for kontrollutvalget til å avgi årsrapport i en slik form det vises til i henvendelsen hit.

Departementet antar på denne bakgrunn at foreleggelsesplikten vil avhenge av
årsrapportens innhold. I tilfeller hvor årsrapporten inneholder resultater (vår
understrekning) av kontrollutvalgets arbeid, vil rapporten etter departementets
oppfatning omfattes av foreleggelsesplikten i § 77 nr. 6.

Har rådmannen rett til, eller følger det av gjeldende forvaltningsskikk at han i
saksutredningen til kommunestyret i saker fra kontrollutvalget, kan føye til
egne uttalelser?

Så lenge det av saksdokumentene tydelig fremgår hvilke opplysninger som er inntatt av administrasjonssjefen og hvilke opplysninger som kommer fra kontrollutvalget, er etter departementets vurdering verken lov, forskrift eller alminnelig forvaltningsrettslige prinsipper til hinder for at administrasjonssjefen føyer til egne uttalelser i saksutredningen fra kontrollutvalget.