Forsiden

Kontrollutvalgenes adgang til bedriftsforsamling og generalforsamling

Vi viser til brev 27. mai 2011 fra K-Sekretariatet IKS. Vi viser også til brev 1. april 2011 fra Troms Kraft AS til K-Sekretariatet og kontrollutvalgene i Troms fylkeskommune og Tromsø kommune, som departementet har fått oversendt i e-post 15. juni 2011.

Departementet er i brevet 27. mai 2011 bedt om å gi en tolkningsuttalelse til to lovtolkningsspørsmål.

Kontrollutvalgets adgang til møter i bedriftsforsamling
Det er § 80 tredje ledd som eventuelt hjemler kontrollutvalgets rett til å være til stede på bedriftsforsamlingen. Bestemmelsen gir kontrollutvalget ”rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ”. Som K-Sekretariatet peker på i sitt brev blir spørsmålet om bedriftsforsamlingen er å betrakte som ”tilsvarende organ” i lovens forstand.

Det kan stilles spørsmål ved om uttrykket ”tilsvarende organ” er avgrenset til kun å gjelde rene eierorganer. Ordlyden kan tyde på det, fordi ”tilsvarende” peker tilbake på generalforsamling og representantskap, som er rene eierorganer for henholdsvis aksjeselskaper og interkommunale selskaper (IKS). Det finnes imidlertid ikke andre rene eierorganer i disse selskapsformene, og uttrykket vil i så tilfelle ikke ha noen mening. Det er derfor mest nærliggende å anta at ”tilsvarende organ” i lovens forstand vil være organer som har likhetstrekk med generalforsamling og representantskap. En bedriftsforsamling i et aksjeselskap har viktige oppgaver som ledd i styringen av et selskap. Bedriftsforsamlingens oppgaver reguleres av allmennaksjeloven § 6-37, jf. aksjeloven § 6-35 første ledd. Det er bedriftsforsamlingen som velger styre og styrets leder. Bedriftsforsamlingen kan derfor anses som et organ som har likhetstrekk med generalforsamling og representantskap.

Kommuneloven § 80 har sitt mønster i aksjeloven (daværende § 20-6), se Ot.prp. nr. 70 (2002-2003) side 74. Når det gjelder § 80 første ledd, uttrykkes dette eksplisitt i spesialmotivene, se Ot.prp. nr. 70 (2003-2003) side 109. Her heter det:

Første ledd gir kommunens/fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor samme rett til opplysninger og til å foreta undersøkelser i heleide selskaper som Riksrevisjonen har etter aksjeloven § 20-6 (…).

På det tidspunkt hvor Ot.prp. nr. 70 (2002-2003) ble skrevet, ga aksjeloven § 20-6 tredje ledd Riksrevisjonen ”rett til å være til stede på generalforsamlingen og på møter i bedriftsforsamlingen” i statlig heleide aksjeselskaper og heleide datterselskaper til slike selskaper.

Dagjeldende aksjelov § 20-6 tredje ledd slo altså eksplisitt fast at Riksrevisjonen har rett til å være til stede på møter i bedriftsforsamlingen. Ettersom kommuneloven § 80 har sitt mønster i denne bestemmelsen, peker dette i retning av at kontrollutvalget har en tilsvarende rett til å være til stede i bedriftsforsamlinger i kommunalt heleide aksjeselskaper. Dette selv om kommuneloven § 80 tredje ledd ikke er særskilt kommentert i spesialmotivene i Ot.prp. nr. 70 (2002-2003).

I tillegg faller bedriftsforsamlingens oppgaver etter departementets oppfatning naturlig inn under det som kontrollutvalget kan underlegge selskapskontroll. Om selskapskontrollens innhold heter det i departementets merknader til kontrollutvalgsforskriften § 14 blant annet:

Kontrollen kan i utgangspunktet omfatte ren eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Kontrollen kan gjelde både selskapet som sådan – for eksempel ved at det gjennomføres forvaltningsrevisjoner i selskapet – og hvordan kommunen/fylkeskommunen utøver sin eierinteresse. (vedlegg nr. 1 til rundskriv H-15/04)

At selskapskontroll kan omfatte både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon er også forutsatt i forarbeidene, se Ot.prp. nr. 70 (2002-2003) s. 70-71. Kommuneloven § 80 må derfor antas å skulle legge til rette for selskapskontroll både i form av eierskapskontroll og i form av forvaltningsrevisjon. Det at kontrollen kan gjelde selskapet som sådan, og ikke bare hvordan kommunen utøver sin eierinteresse, peker i retning av at ”tilsvarende organ” ikke er begrenset til rene eierorgan. Departementet antar at tilstedeværelse i bedriftsforsamlingen vil kunne være av relevans for eksempel i forbindelse med en forvaltningsrevisjon av selskapet.
Departementet antar etter dette at bedriftsforsamlingen er et ”tilsvarende organ” i henhold til § 80 tredje ledd. Kontrollutvalget antas derfor å ha rett til å være til stede under møter i bedriftsforsamlingen i et heleid kommunalt/fylkeskommunalt aksjeselskap i henhold til samme bestemmelse.

Kontrollutvalgets adgang til møter i generalforsamlingen i heleide datterselskaper til heleide kommunale/fylkeskommunale aksjeselskap

Spørsmålet er om uttrykket ”selskapets generalforsamling” i kommuneloven § 80 tredje ledd kun gjelder aksjeselskaper der en kommune eller en fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer eller om det også gjelder heleide datterselskaper til slike selskaper, se kommuneloven § 80 første ledd.

Kommuneloven § 80 gir kontrollutvalg og revisor verktøy til å kunne foreta selskapskontroll. § 80 første ledd gir rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll og foreta undersøkelser i selskapet. § 80 tredje ledd gir rett til å være tilstede på generalforsamling, samt møte i representantskap og tilsvarende organ.

Ordlyden i § 80 tredje ledd gir etter departementets mening ikke avgjørende bidrag til tolkningen av dette spørsmålet. Uttrykket ”selskapet[s]” kan for så vidt tenkes å peke kun på morselskapet, men også på både mor- og datterselskap. Departementet mener imidlertid at det har formodningen mot seg at kretsen av selskaper det gis innsynsrett i skulle være snevrere etter § 80 tredje ledd enn etter første ledd. En slik fortolkning ville innebære at kontrollutvalg har rett til å kreve opplysninger og foreta undersøkelser i heleide datterselskaper, men ikke ha rett til å være til stede på generalforsamling i slike selskaper. Departementet mener det gir best sammenheng i reglene om uttrykket ”selskapet[s]” i tredje ledd tolkes slik at det omfatter alle selskaper som er nevnt i første ledd. Departementet kan heller ikke se at det foreligger avgjørende holdepunkter mot en slik forståelse. Dertil kommer at kommuneloven § 80, som tidligere nevnt, har sitt mønster i aksjeloven. Dagjeldende aksjelov § 20-6 ga Riksrevisjonen rett til å være til stede i generalforsamlingen til heleide datterselskap. Også det peker i retning av at kontrollutvalget har en tilsvarende rett for heleide datterselskaper til kommunalt/fylkeskommunalt eide aksjeselskaper.

Departementet antar etter dette at kontrollutvalget har rett til å være til stede under møter i generalforsamlingen i alle selskaper som er nevnt i kommuneloven § 80 første ledd.