Forsiden

Valg av vararepresentant til formannskapet

Jeg viser til e-post av 12. mai 2010, der det stilles spørsmål om tolking av reglene om valg av vararepresentanter til formannskapet.

Jeg kan ikke ta konkret stilling til saken som tas opp i e-posten. Det følger av
kommunelovens regler at kommunestyret har ansvaret for å avgjøre om
suppleringsvalg skal avholdes. Jeg vil likevel komme med noen generelle
kommentarer, og peke på noen momenter som kan være relevante ved vurderingen:

Lovteksten.
Kommuneloven § 16 nr. 5 første punktum fastsetter at kommunestyret kan velge ett eller flere varamedlemmer til formannskapet, dersom antallet varamedlemmer er blitt utilstrekkelig (min understreking). Dette kan oppfattes som et krav om at
vararepresentantplass(er) må ha blitt ledig før det kan bli aktuelt med suppleringsvalg.

Forarbeidene.
Departementets merknader i forarbeidene til lovbestemmelsen trekker i samme retning som lovtesten. I Ot.prp. nr. 58 (1995 – 1996) uttales det nemlig at
det åpnes adgang til å foreta suppleringsvalg ……… dersom dette er nødvendig på grunn av frafall av de opprinnelig varamedlemmer.”
(proposisjonen side 46).

Kommentarene.
I kommentarutgaven til kommuneloven uttales det:
Suppleringsvalg kan i og for seg avholdes umiddelbart etter det ordinære valget av
vedkommende organ når det er grunn til til å regne med antall vararepresentanter ellers vil bli for lite
.”
(Overå/Bernt, Kommuneloven med kommentarer, 2006-utgaven side 121)
Her synes man å legge til grunn at suppleringsvalg kan foretas før det er oppstått
ledighet blant vararepresentantplassene.

Jeg vil påpeke at kommunestyret i alle tilfelle må kunne foreta en konkret vurdering av hvorvidt et suppleringsvalg anses nødvendig. Både lovtekst, forarbeider og kommentarutgave peker i retning av at det ikke er automatikk i at et ønske om suppleringsvalg skal etterkommes.

Jeg beklager at dette svaret kommer noe sent i forhold til ordførerens ønske.