Fakturagebyr på kommunale tjenester - hjemmelsspørsmål

Vi viser til tidligere korrespondanse, senest Fylkesmannens brev av 14. mai 2010.

Vi oppfatter Fylkesmannens brev slik at det er ønskelig med en uttalelse fra
departementets side til noen generelle problemstillinger i forbindelse med hvorvidt
kommunene har adgang til å ilegge fakturagebyr når de fakturerer sine tjenester. Etter vår mening kan det ikke gis et generelt svar på de spørsmål Fylkesmannen tar opp. Spørsmålene vil måtte vurderes særskilt i forhold til den enkelte særlov – og eventuelle forskrifter gitt i medhold av særlov – som hjemler vedkommende tjeneste. Vi viser i denne forbindelse til vårt brev av 22. desember 2008, og kan ikke se at vi har noe å tilføye utover det som er sagt i det brevet.

Vi beklager at saken ved en inkurie ikke er blitt besvart tidligere.