§ 77 nr. 1 Kontrollutvalgets tilsyn og kontroll med anvendelse av eiendomsskatteloven

Vi viser til brev av 28. september 2009.

I brevet bes det om å få avklart om kontrollutvalget har noen oppgave knyttet til å påse at eiendomsskatteloven og kommunens egne retningslinjer for eiendomsskatt praktiseres som forutsatt av sakkyndig takstnemnd og sakkyndig ankenemnd, herunder om de skjønnsmessige vurderinger som takstmenn og nemndene foretar er korrekte. Videre ønskes det avklart om kontrollutvalget kan iverksette forvaltningsrevisjoner, undersøkelser eller granskinger på eiendomsskatteområdet som omfatter arbeidet til sakkyndig takstnemnd og sakkyndig ankenemnd, eller om slike gjennomganger må begrenses til det som er tillagt selve eiendomsskattekontoret.

Etter kommuneloven § 77 nr. 1 skal kontrollutvalget forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på kommunestyrets vegne. Etter departementets vurdering er det naturlig å legge til grunn som et utgangspunkt at begrepet kommunal forvaltning omfatter alle sider av de oppgaver en kommune kan eller skal utføre. Dersom begrepet skal gis en snevrere fortolkning enn dette utgangspunktet, bør det foreligge konkrete holdepunkter eller hensyn som taler for det.

Kontrollutvalgsforskriften utdyper og presiserer kontrollutvalgets rolle etter
kommuneloven § 77. Når det gjelder tilsyn og kontroll bestemmes det i forskriften § 4 at:

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller
fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.”

Departementet har i sine merknader til bestemmelsen, jf. rundskriv H-15/04,
kommentert bestemmelsen slik:

Kontrollutvalget fører etter første ledd kontroll og tilsyn med hele
kommunens/fylkeskommunens virksomhet, men har prinsipielt ikke et tilsynsansvar overfor kommunestyret/fylkestinget selv, ettersom kontrollutvalget er underordnet kommunestyret/fylkestinget. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens/fylkeskommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll eller tilsyn. Kontrollutvalget har anledning til å føre kontroll og tilsyn med alle deler av den kommunale/fylkeskommunale virksomheten (…)

Kontrollutvalget er direkte underordnet kommunestyret/fylkestinget, og utøver kontroll og tilsyn på vegne av dette, jf. kommuneloven § 77 nr. 1. I dette ligger at
kommunestyret/fylkestinget kan gi generelle eller spesielle instrukser for kontrollutvalgets virksomhet
.”

Det er kommunestyret som i medhold av eiendomsskatteloven § 2 kan bestemme at det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Etter det opplyste har kommunestyret valgt en sakkyndig nemnd og en sakkyndig ankenemnd til å verdsette eiendommer på bakgrunn av forslag fra engasjerte takstmenn. Disse nemnders anvendelse av eiendomsskatteloven og eventuelle retningslinjer gitt av kommunestyret, vil etter departementets syn være en del av den kommunale forvaltning som kontrollutvalget er gitt hjemmel til å føre løpende tilsyn og kontroll med.

Videre er det stilt spørsmål om kontrollutvalget kan iverksette forvaltningsrevisjoner, undersøkelser eller granskinger på eiendomsskatteområdet som omfatter arbeidet til takstnemnda og ankenemnda, eller om slike gjennomganger må begrenses til det som er tillagt selve eiendomsskattekontoret.

Ettersom kontrollutvalget etter departementets syn er gitt hjemmel til å føre tilsyn og kontroll med både takstnemnd og ankenemnd, vil dette kunne gjøres i form av
undersøkelser eller granskinger, som er former som kontrollutvalg i en viss utstrekning benytter når de fører tilsyn og kontroll.

Det følger av kommuneloven § 77 nr. 4 at kontrollutvalget skal påse at det blir
gjennomført forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon er nærmere regulert i kontrollutvalgsforskriften kapittel 5. Departementet har i sine merknader til forskriftens § 9, jf. rundskriv H-15/04, kommentert bestemmelsen slik:

I siste instans påhviler det kommunestyret/fylkestinget å sørge for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon i kommunen/fylkeskommunen, bl.a. ved å stille de nødvendige budsjettmidler til rådighet for kontrollutvalget. Første ledd angir at det nærmere ansvar for å påse at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon ligger til kontrollutvalget, jf. kommuneloven § 77 nr. 4 annet punktum. I dette ligger at kontrollutvalget har en ”bestiller-rolle” i forbindelse med forvaltningsrevisjon. (…)

Ettersom kommunestyret/fylkestinget har det overordnede tilsynsansvar i
kommunen/fylkekommunen, vil det kunne gi instrukser om hvilke prosjekter om
forvaltningsrevisjon som skal iverksettes, jf. også § 10 om plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, hvoretter det i kommunestyrets/fylkestingets vedtak også kan ligge slike føringer. I mangel av slike instrukser avgjør kontrollutvalget selv hvilke deler av kommunens/fylkeskommunens virksomhet som skal gjøres til gjenstand for prosjekter om forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget kan etter departementets vurdering gjennomføre forvaltningsrevisjon på eiendomsskatteområdet. Revisjonen kan også omfatte arbeidet til sakkyndig takstnemnd og sakkyndig ankenemnd så langt dette ikke er i strid med kommunestyrets instrukser og plan for forvaltningsrevisjon.