Forsiden

§ 27 nr. 3 Oppsigelse av interkommunalt styre

Vi viser til deres brev, mottatt hos oss 26. mars.

I brevet vises det til at styret for PPT for Ofoten bestrider at Narvik kommune kan påberope seg en ett års oppsigelsesfrist knyttet til kommuneloven § 27 nr. 3, når det etter eksisterende samarbeidsavtale § 2 er satt en to års oppsigelsesfrist fra utgangen av det aktuelle oppsigelsesåret. Styret i PPT for Ofoten ønsker på denne bakgrunnen å bringe spørsmålet om oppsigelsesfrist inn for departementet til vurdering.

Det opplyses i brevet at Narvik kommune begrunner oppsigelsen med økonomiske hensyn, og at Narvik kommune har skissert to mulige alternativer for en framtidig tjeneste, enten i et fortsatt interkommunalt fellesskap med lavere kostnadsandel eller med en egen kommunal tjeneste.

Departementets merknader
Kommuneloven § 27 nr. 3 første ledd, første punktum lyder: ”Den enkelte kommune (…) kan i alle fall med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i det interkommunale samarbeid og kreve seg utløst av det” (vår kursivering). Videre framgår det av § 27 nr. 3 annet ledd at ”oppsigelse av avtale om interkommunalt styre kan bringes inn for departementet. Departementet kan gi pålegg om at samarbeidet skal fortsette i et nærmere bestemt tidsrom eller inntil videre, hvor samfunnsmessige interesser eller hensynet til samarbeidende kommuner tilsier dette.”

Kommunal- og regionaldepartementet opplyser innledningsvis at det er de øvrige deltakerne som kan bringe oppsigelsen inn for departementet for vurdering, jf. Ot. prp. nr. 42 (1991-92) side 111. Departementet legger til grunn at bestemmelsen ikke gir det interkommunale styret, i dette tilfellet PPT for Ofoten, fullmakt til å bringe saken inn for departementet. Dersom det fra de øvrige deltakernes side er ønskelig at departementet skal vurdere spørsmålet om det skal gis pålegg om forlenget samarbeid, må en slik anmodning komme fra de øvrige deltakerne selv.

Etter dette kan ikke departementet, på grunnlag av henvendelsen til styret for PPT for Ofoten, vurdere det konkrete spørsmålet om det skal gis pålegg om forlenget samarbeid. På bakgrunn av deres henvendelse finner vi likevel grunn til å gi enkelte generelle kommentarer til hvordan departementet mener kommuneloven § 27 nr. 3 skal tolkes.

Departementet viser til brev 21. mars 2009 fra Fylkesmannen i Nordland til PPT Ofoten. Departementet slutter seg til Fylkesmannens utgangspunkt for lovtolkingen som framkommer i brevet, nemlig at deltakerne i et interkommunalt samarbeid kan fastsette avvikende oppsigelsestid for samarbeidet i vedtektene. Det framkommer nettopp av § 27 nr. 2 bokstav e at vedtektene for det interkommunale styret skal inneholde bestemmelser om uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet.

I forarbeidene er det imidlertid lagt til grunn at bestemmelsen i nr. 3 skal være en sikkerhetsventil for den deltakerkommunen som ønsker seg ut av samarbeidet: I Ot.prp. nr. 42 (1991-92) om lov om kommuner og fylkeskommuner side 111 står det at ”en deltaker skal kunne tre ut av samarbeidet etter en oppsigelsesfrist på ett år, selv om lengre frist er vedtektsfestet” (vår kursivering). Dette synspunktet gjenspeiles i bestemmelsens ordlyd ”den enkelte kommune (…) kan i alle fall med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold” (vår kursivering).

Videre framgår det samme sted i forarbeidene at: ”De øvrige deltakerne skal imidlertid kunne bringe oppsigelsen inn for departementet, siden uttreden sterkt vil kunne påvirke det videre samarbeidet mellom de gjenværende deltakerne. Dersom departementet finner at samfunnsmessige hensyn eller hensynet til de øvrige deltakerne tilsier det, skal departementet kunne gi pålegg om at samarbeidet skal fortsette i et nærmere angitt tidsrom, eller inntil videre.” Departementet viser i denne sammenheng til merknadene gitt innledningsvis, om at det er de øvrige deltakerne som ev. må framsettes slik anmodning for departementet.

For øvrig finner departementet grunn til å støtte Fylkesmannens råd til styret for PPT Ofoten, at man bør se på muligheten og behovet for en ev. reforhandling av gjeldende samarbeidsavtale.

Kopi av dette brevet sendes samtlige deltakerkommuner og Fylkesmannen i Nordland til orientering.