§ 4 Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet.

Kommunens plikter vedrørende informasjon og veiledning

Sak 12/2241

 Kommuneloven § 4 første setning fastsetter:

”Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet.”

 

I forarbeidene til bestemmelsen – Ot.prp. nr. 42 (1991 – 92) – uttaler departementet:

”§ 4 pålegger kommuner/fylkeskommuner en alminnelig plikt til å drive informasjon av eget tiltak. Hva informasjonen skal bestå i, hvor omfattende den skal være og hvordan den skal skje, avgjør kommunene/fylkeskommunene selv – ut fra de lokale behov og tilgjengelige ressurser. Det vil imidlertid være i strid med loven om kommunene/ fylkeskommunene helt unnlater å informere eller begrenser informasjonsvirksomheten i ekstrem grad.” (Proposisjonen, side 264)

 

Departementet har ikke fastsatt forskrifter eller utarbeidet andre retningslinjer som regulerer omfanget av kommunenes informasjonsplikt.