Kommuneloven (2018)

LOV-2018-06-22-83: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge nødvendige rammer for det. Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.

Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Loven skal også legge til rette for kommunenes og fylkeskommunenes utøvelse av offentlig myndighet. Videre skal loven bidra til at kommuner og fylkeskommuner er effektive, tillitskapende og bærekraftige.

Den nye kommuneloven har fått flere ulike ikrafttredelsestidspunkter.Kapitlene 1 til 13, 17 til 27 og 30 og 31 trer i kraft høsten 2019, jf. kgl.res. 20. desember 2018 nr. 2062. Disse kapitlene inneholder de generellebestemmelsene i loven, bestemmelsene om folkevalgte og administrasjonen ogbestemmelser om interkommunalt samarbeid. I tillegg inneholder debestemmelser om egenkontroll i kommunene og statlig kontroll og tilsyn.

Ikrafttredelsestidspunktet er fra og med det konstituerendemøtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden2019-2023. Det betyr at loven trer i kraft på forskjellige tidspunkter ikommunene og fylkeskommunene, avhengig av når det enkelte kommunestyret ogfylkestinget har sitt konstituerende møte etter valget. Første møte bleavholdt 3. oktober 2019, se meddelelse om ikrafttredelse 3. oktober 2019 nr. 1294.

I perioden frem til utgangen av oktober 2019 vil alle kommunestyrer ogfylkesting holde sitt konstituerende møte. Kapitlene 1 til 13, 17 til 27 og30 og 31 vil derfor være trådt i kraft i alle landets kommuner ogfylkeskommuner 1. november 2019.

Lovens endringsdel, § 31-6, trer i kraft 1. november 2019, se kgl.res. 25.juni 2019 nr. 879. Kapitlene 14, 15, 16, 28 og 29 som inneholder blant annetøkonomibestemmelsene. trer i kraft 1. januar 2020, se kgl.res. 20. desember 2018nr. 2062. Lovens kapittel 25 vil tre i kraft på et senere tidspunkt.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser