Kommuneloven kapittel 19: Vedtak om tilskudd i oppgavefelleskap og klageadgang

Anses vedtak om tilskudd i et kommunalt oppgavefelleskap som et enkeltvedtak som kan påklages?

Brevdato: 30. oktober 2023

Svar på spørsmål om tilskudd og klageadgang

Kommunal- og distriktsdepartementet viser til e-post 7. september og 9. oktober 2023, hvor dere har spørsmål om vedtak om tilskudd i et kommunalt oppgavefelleskap anses som et enkeltvedtak.

Departementet tar ikke stilling til enkeltsaker, men kan gi generell veiledning om regelverket.

I en del tilfeller er det presisert direkte av lov eller forskrift om tildeling av tilskudd anses som enkeltvedtak. Dersom dette ikke er klargjort, må det vurderes konkret om vedtaket om tilskudd anses som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Det sentrale vurderingstemaet er om avgjørelsen om å gi tilskudd treffes under «utøving av offentlig myndighet».

Lovavdelingen har i flere sammenhenger uttalt seg til denne vurderingen. Se særlig Justis- og beredskapsdepartementets uttalelse 17. desember 2002 i sak 2002/06618E, som sier følgende om tilskudd og enkeltvedtak:

I forhold til definisjonen av begrepet enkeltvedtak i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b jf. bokstav a er det kritiske spørsmål om en avgjørelse om bruk av bevilgede midler må regnes som utøving av offentlig myndighet. Det er på det rene at det ikke alltid er tilfellet, således ved avgjørelser om å kjøpe eller avslå et tilbud om kjøp av eiendom, varer eller tjenester. Etter Lovavdelingens mening kan det heller ikke sies helt generelt at avgjørelser om ensidige tilskudd utgjør enkeltvedtak. Men dersom støtten er regulert i eller forankret i lov eller forskrift, vil det skape et preg av offentlig myndighetsøving som gjør at avgjørelsen – iallfall som den store hovedregel, og muligens helt uten unntak – regnes som enkeltvedtak. Også hvis støtten på annen måte har karakter av en fast ordning, vil avgjørelser om å tildele eller avslå støtte som utgangspunkt være enkeltvedtak. Det vil trekke i retning av at det foreligger en slik fast ordning om det er gjort kjent retningslinjer for tildeling eller for søknadsbehandlingen, eller støtten blir utlyst med oppfordring til å fremme søknad.

Flere momenter som er relevante i en vurdering av om tildeling av tilskudd anses som enkeltvedtak, finnes i Lovavdelingens uttalelse 11. november 1997 i sak 1997/06990 E. Se også NOU 2019:5 kapittel 20.4.3, hvor Forvaltningslovutvalget oppsummerer hva som er gjeldende rett ved avgjørelser om tildeling eller opphør av pengeytelser.

Dersom avgjørelse om tildeling av tilskudd anses som enkeltvedtak, kan vedtaket påklages, jf. forvaltningsloven § 28 første ledd. I en del tilfeller følger det direkte av lov eller forskrift hvem som er klageinstans. Dersom dette ikke framgår, reguleres klageinstans av forvaltningsloven § 28 andre ledd.

Med hilsen

Ragnhild Spigseth (e.f.)
avdelingsdirektør

Siri Sand Kaastad
seniorrådgiver