Tolkningsuttalelser til kommuneloven kapittel 24. Revisjon (§§ 24-1 til 24-10)

  • § 24-8: Revisjonsberetning

    Spørsmål om regnskapsrevisor må kalle tilbake revisjonsberetningen og avgi en ny revisjonsberetning som følge av at kommunen gjør endringer i årsberetningen etter fristens utløp.

    Lov/forskrift: Kommuneloven (2018)