Forsiden

§ 24-8: Revisjonsberetning

Spørsmål om regnskapsrevisor må kalle tilbake revisjonsberetningen og avgi en ny revisjonsberetning som følge av at kommunen gjør endringer i årsberetningen etter fristens utløp.

Brevdato: 22. oktober 2020

Svar på spørsmål om endringer i kommunens årsberetning etter fristens utløp

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev 11. september 2020. I brevet skriver dere at flere av medlemmene deres opplever at kommunene gjør endringer i årsberetningene sine etter at regnskapsrevisor har avgitt revisjonsberetningen sin. Dere spør om revisjonsberetningen vil være dekkende når den ikke bygger på den siste versjonen av årsberetningen.

Departementet vil vise til at det følger av kommuneloven § 14-7 tredje ledd at årsberetningen skal være avlagt senest 31. mars. Departementet vil understreke betydningen av at denne fristen holdes, og at eventuelle endringer i årsberetningen etter fristens utløp begrenses til det som er absolutt nødvendig. Det følger av § 24-8 første ledd at regnskapsrevisor skal avgi en revisjonsberetning til kommunestyret senest 15. april. Revisjonsberetningen er revisors rapport om resultatet av regnskapsrevisjonen. Her gir revisor blant annet sin konklusjon på om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift, og om årsberetningen inneholder de opplysningene som kreves av lov og forskrift.

Det følger av § 24-8 første ledd tredje setning at regnskapsrevisor skal avgi revisjonsberetningen sin innen fristen selv om årsberetningen ikke foreligger eller er ufullstendig. Revisjonen skal i slike tilfeller fullføres når årsberetningen foreligger eller er fullstendig. Tidligere revisjonsberetning skal da kalles tilbake og ny revisjonsberetning skal avgis. Departementet viser til merknaden til § 24-8 i Prop. 46 L (2017–2018).

Dersom kommunen gjør endringer i årsberetningen etter at regnskapsrevisor har avlagt revisjonsberetningen sin, er utgangspunktet altså at regnskapsrevisor skal kalle tilbake revisjonsberetningen sin og avgi en ny revisjonsberetning. Den nye revisjonsberetningen skal da være basert på den endelige versjonen av årsberetningen. Departementet legger likevel til grunn at behovet for å kalle tilbake revisjonsberetningen og avgi en ny revisjonsberetning må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Dersom kommunen har gjort mindre endringer i årsberetningen som ikke påvirker innholdet i revisjonsberetningen, mener departementet at regnskapsrevisor ikke skal være nødt til å avgi en ny revisjonsberetning. På den måten sikrer man at avgivelsen av revisjonsberetningen ikke utsettes mer enn nødvendig, og at tidsplanen for regnskapsbehandlingen i kontrollutvalget, formannskapet og kommunestyret ikke blir forsinket.

Departementet viser til at både årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter regnskapsårets slutt, jf. § 14-3 andre ledd. Det betyr i praksis 30. juni. Hvis kommunestyret ikke vedtar årsregnskapet til kommunekassen innen fristen, vil det danne grunnlag for innmelding i ROBEK-registeret, jf. § 28-1 første ledd bokstav f.

Avslutningsvis vil departementet også nevne at fristen for å avgi revisjonsberetning til årsregnskapene og årsberetningene for 2019 har vært utsatt til 15. september 2020. Dette som følge av utbruddet av covid-19. Den midlertidige loven som fastsatte denne fristutvidelsen ble opphevet 16. september 2020.

Med hilsen

Ragnhild Spigseth (e.f.)
avdelingsdirektør

Signe Bechmann
seniorrådgiver