§ 14-18: Tomter og beregning av minimumsavdrag

Spørsmål om om hvorvidt lån til tomtekjøp skal inngå i beregningen av minimumsavdrag.

Brevdato: 31. januar 2024

Vi viser til henvendelsen av 9. januar 2024 om hvorvidt lån til tomtekjøp skal inngå i beregningen av minimumsavdrag.

En kommune kan ta opp lån for å kjøpe tomter, men tomter avskrives ikke i kommunenes og fylkeskommunenes årsregnskap. I beregningen av minimumsavdraget etter beregningsformelen i kommuneloven § 14-18 første ledd, inngår dermed kun lånegjeld som har finansiert tomtekjøp, men ikke tomten som sådan, verken i avskrivningene eller i de avskrivbare anleggsmidlene. I kommunelovens forarbeider ble det lagt til grunn at forholdet mellom avskrivningene og bokført verdi på de avskrivbare anleggsmidlene dermed blir bestemmende også for avdragstakten på lån til kommunens eiendeler som ikke avskrivbare, jf. merknadene til § 14-18 i Prop. 46 L (2017–2018).

Eksempelvis vil en kommunekasses lån til tomtekjøp bli avdratt over 35 år når forholdet mellom kommunekassens avskrivbare varige driftsmidler og avskrivninger under ett gir en avdragstid på 35 år.

I enkelte tilfeller, slik som et tilfelle hvor et kommunalt foretak som lånefinansierer kjøp av en tomt, ikke har andre avskrivbare anleggsmidler, kan imidlertid ikke minimumsavdraget for foretaket beregnes matematisk etter formelen (nevneren er lik null). Det vil si at formelen ikke kan benyttes da den ikke gir et svar, og det kan etter vår vurdering heller ikke legges til grunn at resultatet må være et minimumsavdrag lik null.

Det følger av kommuneloven at også lån til tomtekjøp skal avdras, jf. § 14-18 første ledd første punktum. Kommuneloven gir altså ikke direkte svar på hvordan dette skal gjøres i en situasjon som beskrevet ovenfor. Ut fra hensynet bak bestemmelsen er vår vurdering at det nærliggende vil være at avdragstiden som implisitt følger av kommunekassens beregnede minimumsavdrag, også legges til grunn for foretakets minimumsavdrag. Det lånefinansierte tomtekjøpet i foretaket blir da behandlet på samme måte som om det hadde vært kommunekassen selv som hadde stått for låneopptaket og tomtekjøpet. En slik forståelse vil også være i tråd med den ovennevnte omtalen i forarbeidene.

Med hilsen

Bent Devik (e.f.)
fagdirektør

Even Vaboen
utredningsleder