§ 14-15: Låneadgang til rassikringstiltak

Spørsmål vedrørende låneadgang til rassikringstiltak i Kåfjord kommune.

Brevdato: 8. juni 2020

Vi viser til brev av 11. mai 2020 fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Saken gjelder Kåfjord kommune, som i 2016-2018 tok på seg å dekke utgifter (distriktsandelen) til flytting av boliger/bygninger ut av rasfarlig område. Spørsmålet er om kommuneloven (1992) § 50 åpnet for at kommuner kunne lånefinansiere slike utgifter.

Vi ser at flyttingen av boligene har stor betydning for de berørte og for Kåfjord kommune. Spørsmålet om låneadgangen beror imidlertid på hvordan kommuneloven må forstås. Det er vår vurdering at kommuneloven § 50 ikke ga adgang til å lånefinanserie flytting av boliger/bygninger. Vi viser her til departementets brev av 20. april 2007 til Overhalla kommune hvor det ble vist til at tiltak som må anses å være tilskudd til andre, faller utenfor låneadgangen. Etter vårt syn har utgifter til flytting av boliger/bygninger et klart preg av å være tilskudd til andre. Dette gjelder selv om tiltaket/tilskuddet ellers regnes å ha stor sammfunnsmessig betydning.

Med hilsen

Thor Bernstrøm (e.f.)
avdelingsdirektør

Bent Devik
utredningsleder