§ 14-15: Lånefinansiere aksjekapital

Spørsmål om adgang til å lånefinansiere aksjekapital.

Brevdato: 9. desember 2021

Vi viser til epost 1. november 2021 med spørsmål om kommuneloven § 14-15 andre ledd.

Spørsmålet i saken er om bestemmelsen gir adgang til å lånefinansiere innskudd av aksjekapital i et nyopprettet selskap som skal erverve et industribygg ("selskap 1") eller i et nyopprettet selskap som skal erverve et næringsareal ("selskap 2"). I tillegg er det spørsmål om det er adgang til å lånefinansiere ny aksjekapital i et eksisterende selskap for å sette selskapet i stand til å bygge et nybygg ("selskap 3").

Etter ordlyden i kommuneloven § 14-15 andre ledd kan kommuner "ta opp lån for å finansiere kjøp av alle aksjene i et eiendomsselskap" (våre uthevinger), gitt at de øvrige vilkårene i § 14-15 andre ledd også er oppfylt.

Vår vurdering er at bestemmelsen må forstås nokså strengt i samsvar med ordlyden, slik at det bare er adgang til å ta opp lån i de tilfellene det er snakk om aksjekjøp. Også forarbeidene til bestemmelsen tilsier at § 14-15 andre ledd må forstås i samsvar med ordlyden. Forarbeidene gir ikke holdepunkter som taler for at låneadgangen også omfatter innskudd av aksjekapital, hverken i nye eller eksisterende selskaper, jf. Prop. 46 L (2017-2018) s. 211, s. 214-215 og s. 393. Hverken aksjekapitalen i selskap 1, 2 eller 3 kan dermed lånefinansieres.

Vi gjør også oppmerksom på, uten at det har betydning for låneadgangen i den aktuelle saken, at § 14-15 andre ledd forutsetter at det er snakk om kjøp av aksjene i et eiendomselskap. Hverken selskap 2 eller 3 synes å oppfylle lovens definisjon her. Om selskap 1 kan falle inn under definisjonen er mer åpent, uten at vi har vurdert det nærmere.

Uavhengig av om de aktuelle selskapene skulle regnes som eiendomsselskap etter § 14-15 andre ledd, vil det ikke være låneadgang for innskudd av aksjekapital i slike, jf. forrige avsnitt. 

Med hilsen

Thor Bernstrøm (e.f.)
avdelingsdirektør

Bent Devik
utredningsleder