§ 11-11: Lovlighetskontroll av vedtak om fritak

Om adgangen til å gjennomføre lovlighetskontroll av vedtak om fritak av personlige grunner.

Brevdato: 7. november 2019

Spørsmål om hvilke vedtak som kan lovlighetskontrolleres etter ny kommunelov

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til e-post 23. oktober 2019. I e-posten ber dere departementet avklare om avgjørelser om fritak av personlige grunner etter ny kommunelov § 11-11, kan lovlighetskontrolleres etter § 27-1.

Det følger av § 27-2 første ledd bokstav a at endelige vedtak som er truffet av et folkevalgt organ, kan lovlighetskontrolleres. Spørsmålet er derfor om avgjørelser om fritak av personlige grunner etter § 11-11, skal regnes som et endelig vedtak.

Departementet vil vise til at den enkelte folkevalgte i utgangspunktet har rett og plikt til å delta i behandlingen av en sak, så lenge vedkommende ikke er inhabil i saken. Plikten til å delta på møter og til å stemme i saker følger også av kommuneloven § 8-1. Bestemmelsen i § 11-11 åpner for at den folkevalgte unntaksvis kan bli fritatt av personlige grunner, selv om vedkommende ikke er inhabil. Det er en forutsetning at den folkevalgte selv har søkt om fritak i saken.

I Prop. 46 L (2017–2018) pkt. 18.4.3 er det lagt til grunn at avgjørelser om fritak etter § 11-11 skal regnes som et endelig vedtak overfor den folkevalgte. Det betyr at denne typen avgjørelser kan lovlighetskontrolleres etter § 27-2 første ledd bokstav a. Dette samsvarer også med tidligere praksis om at varig fritak fra vervet som folkevalgt kan være gjenstand for lovlighetskontroll.

I e-posten viser dere til at det framgår av merknaden til § 27-2 at avgjørelser om fritak av personlige grunner "er noe annet enn inhabilitet, og kan ikke kontrolleres". Departementet mener at denne uttalelsen må tolkes som at avgjørelser om fritak i enkeltsaker ikke kan kontrolleres med hjemmel i § 27-2 første ledd bokstav c, siden denne bestemmelsen kun åpner for å lovlighetskontrolle inhabilitetsavgjørelser. Merknaden er derimot ikke ment å begrense adgangen til å kontrollere denne typen avgjørelser etter første ledd bokstav a, siden avgjørelsen skal regnes som et endelig vedtak overfor den enkelte folkevalgte.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Signe Bechmann Hansen
seniorrådgiver